EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
Л. Ц. Масловська, В. А. Савчук

Назад

УДК: 338.43:631

Л. Ц. Масловська, В. А. Савчук

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

Інтенсивне сільськогосподарське виробництво негативно впливає як на якісні показники продукції, так і на стан навколишнього природного середовища. Членство України в СОТ та її прагненні долучитися до зони вільної торгівлі з ЄС підвищують вимоги як до якості аграрної продукції, так і до ефективності її виробництва, оскільки ці параметри визначальною мірою обумовлюють її конкурентоспроможність. За цих умов існує необхідність у поглибленому аналізі результативності і ефективності функціонування cуб'єктів органічного виробництва.
У численних дослідженнях питань розвитку органічного виробництва агропродовольчої продукції акцентується увага передусім на його перевагах та оцінці передумов розвитку в Україні, а також декларується вища ефективність у порівнянні з підприємствами, що виробляють продукцію за традиційними технологіями. Відсутність державної статистики щодо органічного виробництва і важливість галузі для аграрної економіки потребують формування аналітичної бази для оцінки результативності і ефективності виробництва. В результаті дослідження виявлено особливості формування витрат на виробництво органічної агропродовольчої продукції на підприємствах Житомирської області, проаналізовано структуру витрат, здійснено порівняльну оцінку величини і структури витрат виробництва за різними організаційними формами господарств та за різними технологіями виробництва. Оцінено показники результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Отримані результати можуть бути використані при виробленні державної політики розвитку галузі органічного виробництва.

L. Maslovska, V. Savchuk

ASSESMENT OF PRODUCTION EFFICIENCY FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

Intensive agricultural production has a negative impact on quality indicators of production, and the state of the environment. Ukraine's membership in the WTO and its desire to join the free trade zone with the EU requirements both to the quality of agricultural products and to the efficiency of its production, as these parameters to the definite extent determine its competitiveness. Under these conditions, there is a need in deep analysis concerning the effectiveness and efficiency of the organic production of subjects.
Numerous studies on the development of organic production of agricultural food products is focused, above all, on its benefits and evaluation of preconditions in Ukraine, as well as higher efficiency in comparison with companies that produced by traditional technologies is declared. The lack of government statistics on organic production and the importance of industry to the agrarian economy require forming analytical framework for assessing effectiveness and efficiency. The study revealed features regarding cost formation for production of organic agricultural food production enterprises in Zhytomyr Oblast, analyzes the cost structure, a comparative assessment concerning the costs of the production production size and structure for the different organizational forms of enterprises and different production technologies was carried-out. The performance indicators and efficiency of organic agricultural food products were reviewed. The results can be used in policy-development field of organic production.

№ 6 2016, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 1205

Відомості про авторів

Л. Ц. Масловська

д. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

L. Maslovska

D.Sc. Economics, professor, lecturer of Zhytomyr Agroecological University


В. А. Савчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

V. Savchuk

PhD student of Zhytomyr Agroecological University

Як цитувати статтю

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

Maslovska, L. and Savchuk, V. (2016), “Assesment of production efficiency for organic agricultural products”, Agrosvit, vol. 6, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.