EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГМО НА ЕКСПОРТ — ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк

ГМО НА ЕКСПОРТ — ГОЛОВНА ТЕНДЕНЦІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У ході дослідження визначено, що провідні промислові галузі України мають на сьогодні незадовільні показники розвитку. За останній рік відбулося стрімке зниження експорту нашої держави, скоротилося промислове виробництво, збільшилася кількість збиткових підприємств. У статті автором з'ясовується роль експорту як фактора економічного зростання в Україні у порівняні з економіками інших країн світу. Порівняно динаміку валового внутрішнього продукту з динамікою експорту товарів і послуг з України та світу, та визначені їх основні тенденції. Визначено, що Україна має значні можливості не лише в якості виробника ГМО, але і в якості експортера генномодифікованних культур. Ринок ГМО є одним з найбільш швидкозростаючих сегментів завдяки постійному підвищенню попиту як зі сторони розвинутих країн, так і зі сторони країн, що розвиваються. Таким чином, доведено виключну важливість сільського господарства, яке потребує найбільш дієвого регулювання та фінансової підтримки для свого подальшого розвитку, оскільки дозволяє впливати на вирішення проблем, пов'язаних із суспільною значущістю галузі, а саме: забезпечення національної продовольчої безпеки, пом'якшення природних та економічних ризиків, збереження навколишнього середовища, гармонійний розвиток сільських територій та виробничої діяльності різних організаційних форм господарювання, задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування, розширення експортного потенціалу країни. Тобто сільськогосподарське виробництво при правильному державному регулюванні та достатньому фінансуванні може надати значний поштовх для сталого розвитку економіки країни.

Y. Biliak

HOME TREND UP CURRENCY IN UKRAINE — GMO ON EXPORT

Summary

The study determined that the leading industrial sector in Ukraine today are poor indicators of development. Last year there was a sharp decline in exports of our country, industrial production declined, the number of loss-making enterprises. In the article the author turns the role of exports as a factor of economic growth in Ukraine compared with the economies of other countries. The article compared the dynamics of the GDP dynamics of exports of goods and services in Ukraine and abroad, and by their basic trend. Determined that Ukraine has significant opportunities not only as a producer of GMOs, but also as an exporter hennomodyfikovannyh cultures. The market of GMOs is one of the fastest growing segments through continuous improvement of demand both on the part of developed countries and by the developing countries. Thus proved exceptional importance of agriculture, which requires the most effective regulation and financial support for its further development as can influence the resolution of problems related to the field of public importance, namely, to ensure national food security, mitigation of natural and economic risks , environmental protection, harmonious development of rural areas and production of different organizational forms of economic needs of the population in high-quality food products, expanding export potential. That agricultural production with proper government regulation and sufficient funding can provide a significant impetus for the sustainable development of the economy.

№ 6 2016, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

Y. Biliak

PhD, Associate Professor, Department of Management, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Гмо на експорт — головна тенденція збільшення валюти в Україні. Агросвіт. 2016. № 6. С. 19–22.

Biliak, Y. (2016), “Home trend up currency in Ukraine — gmo on export”, Agrosvit, vol. 6, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.