EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. В. Тимошенко

Назад

УДК: 336.1:352.075

О. В. Тимошенко

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті викладено основні результати дослідження теоретичних засад оптимізації фінансового потенціалу територіальних громад. Запропоновано науковий підхід оптимізації фінансового потенціалу територіальних громад, що базується на основах економіко-математичного моделювання та векторної оптимізації. Побудовано математичну модель, яка реалізується за допомогою методу пріоритетів й спеціального симплекс-методу та досліджує взаємозв'язки між елементами складових фінансового потенціалу з використанням кореляційного аналізу. Застосування відповідних підходів представлено у вигляді алгоритму, що являє собою комплекс етапів, послідовне виконання яких сприяє отриманню оптимальних значень об'єктивних і суб'єктивних можливостей, які можуть бути залучені та використані органами місцевого самоврядування. Реалізація запропонованої моделі оптимізації сприятиме максимальному використанню можливостей фінансового потенціалу, що забезпечить підвищення рівня соціально-економічного розвитку та фінансової самодостатності територіальних громад.

O. Tymoshenko

OPTIMIZATION OF FINANCIAL POTENTIAL OF LOCAL COMMUNITIES

Summary

The article presents the main results of the research of theoretical principles optimizing the financial potential of territorial communities. A scientific approach to optimizing the financial potential of territorial communities, based on the foundations ofeconomic and mathematical modeling, and vector optimization. The mathematical model, which is implemented by the method of the priorities and special simplex method, explores the relationships between elements of the financial potential by using correlation analysis. The use of appropriate approaches presented in the form of the algorithm is a set of steps, consistent performance whichhelps to ensure the optimal values of objective and subjective features that may be involved and used by local governments.Implementation of the proposed model optimization capabilities will help maximize the use of financial potential, which will improve the level of socio-economic development and financial self-sufficiency of territorial communities.

№ 6 2016, стор. 12 - 18

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

О. В. Тимошенко

к. е. н., доцент, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

O. Tymoshenko

PhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

Як цитувати статтю

Тимошенко О. В. Оптимізація фінансового потенціалу територіальних громад. Агросвіт. 2016. № 6. С. 12–18.

Tymoshenko, O. (2016), “Optimization of financial potential of local communities”, Agrosvit, vol. 6, pp. 12–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.