EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
Ю. А. Никитюк

Назад

УДК: 504.03: 339.13: 633.8

Ю. А. Никитюк

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Анотація

Визначено основні закономірності та проблеми розвитку ринку лікарської рослинної сировини. Обгрунтовано концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин, що передбачають формування інноваційної системи взаємовідносин учасників програми розвитку лікарського рослинництва. Визначено пріоритетні напрями концепції збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин й запропоновані шляхи їх реалізації. Запропоновано еколого-економічні інструменти стимулювання розвитку галузі лікарського рослинництва та заготівлі дикорослих лікарських рослин. З'ясовано, що важливим напрямом для розвитку лікарського рослинництва є формування сировинних зон переробних організацій, головною метою яких є розміщення лікарських культур у господарствах, де соціо-еколого-економічні умови їх вирощування є найбільш привабливими. Означено, що задля охорони довкілля при виробництві лікарської рослинної сировини необхідне забезпечення економічного стимулювання зниження негативного впливу на земельні ресурси.

Yu. Nykytiuk

CONCEPTUAL PROVISIONS TOWARD THE BALANCED DEVELOPMENT OF RAW MATERIAL BASE AND PROCESSING OF MEDICINAL PLANTS

Summary

This paper deals with the basic patterns and challenges in development of the medicinal plant raw material market. The author substantiates conceptual provisions toward the balanced development of raw material base and processing of medicinal plants, providing for the formation of an innovative system of relations between program participants of medicinal plant cultivation development. The article deals with priority areas within the concept of raw material base sustainable development and medicinal plants processing as well as ways to implement them have been proposed. The author gives environmental and economic tools to stimulate the development of the field of medicinal plant cultivation and harvesting of wild medicinal plants. It is found, that an important direction for the development of medicinal plant cultivation is the formation of raw material zones of processing organizations, the main purpose of which is to place medicinal crops in farms where socio- environmental economic conditions of cultivation are the most attractive. It was noted that for the sake of environmental protection in the production of medicinal plant raw material, it is necessary to provide economic incentives for reducing the negative impact on the land resources.

№ 5 2016, стор. 16 - 19

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Никитюк Ю. А. Концептуальні положення збалансованого розвитку сировинної бази та переробки лікарських рослин. Агросвіт. 2016. № 5. С. 16–19.

Nykytiuk, Yu. (2016), “Conceptual provisions toward the balanced development of raw material base and processing of medicinal plants”, Agrosvit, vol. 5, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.