EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Назаренко

Назад

УДК: 338.432:[631.146.6+658.153]

І. М. Назаренко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КАПІТАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Передумовою прийняття виважених, фундаментальних управлінських рішень являється детальний, грунтовний аналіз джерел фінансування. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств фінансовим капіталом (пасивами) не можна ретельно оцінити без проведення детального аналізу. В економічній та нормативні літературі існує значна кількість абсолютних та відносних індикаторів для проведення аналізу, але серед науковців не існує однозначного підходу до переліку фінансових показників, яким потрібно віддавати перевагу. Відповідно, у статті представлено методичних підхід до оцінки забезпеченості капіталом сільськогосподарських підприємств. Виокремлено вісім етапів аналізу. Сформульовано мету та завдання методичного підходу, виокремлено пріоритетні принципи та види аналізу дослідження капіталу. Доведено, що складовими інформаційна платформи аналізу капіталу доцільно вважати інформаційно-аналітичне забезпечення та інформаційно-нормативне забезпечення. Показники, які необхідно використовувати при реалізації методичного підходу згруповано у три групи (показники, що визначають структуру капіталу та характеризують платоспроможність і фінансову стійкість; показники, які характеризують обсяг вкладеного капіталу в активи підприємства; показники, які характеризують вартість підприємства). Представлено нормативні значення, яким мають відповідати відповідні коефіцієнти. Доведено необхідність спрямування управлінських рішень у напрямі оптимізації структури капіталу, застосування перспективних стратегій детального прогнозного дослідження капіталу та апробації застосування економіко-математичних методів аналізу капіталу для оцінки зон ризику.

I. Nazarenko

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE CAPITAL AVAILABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Pre-condition of acceptance of the fundamental administrative decisions is the detailed analysis of finantial sourcings. The availability of agricultural enterprises by financial capital (by passive ones) can not be carefully estimated without the leadthrough of the detailed analysis. In economic and normative literature there is a lot of absolute and relative indicators for the leadthrough of analysis, but among scientiets there is not the synonymous approach to the list of financial indexes, which it is needed to give advantage. Accordingly, in the article there is the methodical approach to the estimation of the capital availability of agricultural enterprises.. Eight stages of analysis are selected. A purpose and task of methodical approach is formulated, priority principles and types of analysis of research of capital are selected. It is proved that the components of the information platform analysis of capital are information and analytical support, information and regulatory support. Indexes which have to be used for realization of methodical approach are grouped in three groups (indexes which determine a capital structure and characterize solvency and financial firmness; indexes which characterize the volume of the inlaid capital in the assets of enterprise; indexes which characterize the cost of enterprise). Normative values which the proper coefficients must answer to are presented.
The necessity of direction of administrative decisions are proven in the direction of optimization of capital, application of perspective strategies of the detailed prognosis research of capital and approbation of application of economical and mathematical methods of capital analysis for the estimation of risk areas.

№ 4 2016, стор. 8 - 13

Кількість переглядів: 1074

Відомості про авторів

І. М. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

I. Nazarenko

candidate of sciences, associate professor of economic control and audit Sumy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Назаренко І. М. Методичний підхід до оцінки забезпеченості капіталом сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 4. С. 8–13.

Nazarenko, I. (2016), “Methodical approach to the estimation of the capital availability of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 8–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.