EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРІЇ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
А. О. Сітковська

Назад

УДК: 330.1

А. О. Сітковська

ТЕОРІЇ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні підходи, що відображають різні системи поглядів стосовно аналізу діяльності, господарюючих суб'єктів, які утворюють базові теорії. Виділено такі базові підходи оцінки господарської діяльності як дохідний, витратний і порівняльний. Розглянуто застосування фундаментального і технічного аналізу при проведенні оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств. Розглянуто при здійсненні фундаментального аналізу теорію рефлективності, яка уточнює залежність економічних показників господарської діяльності від суб'єктивних уявлень його учасників про можливі ринкові зміни. Узагальнено досвід класифікації існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Виявлено, що методи оцінювання залежать від різноманітних факторів, а саме кількості вихідної інформації, завдання проведення оцінки, рівень професійної підготовки експерта-оцінщика та особи, що приймає рішення та інші.

A. Sitkovska

THEORY AND METHODS OF ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AGRARIAN SPHERE OF ECONOMY

Summary

The article discusses conceptual approaches that reflect the different belief systems on the analysis of economic entities, which form the basic theory. Highlight these basic approaches estimates of economic activity as a profitable, cost and comparative. Application of fundamental and technical analysis to assess the competitiveness of enterprises. We consider the implementation of fundamental analysis theory reflectivity, which specifies the dependence of economic indicators of economic activity on subjective perceptions of the participants about possible market changes. The experience of the existing classification methods for assessing competitiveness. Revealed that the evaluation methods depend on various factors such as the number of original information, job evaluation, the level of training expert valuers and the person who makes the decision and others.

№ 4 2016, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 927

Відомості про авторів

А. О. Сітковська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

A. Sitkovska

Ph.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Сітковська А. О. Теорії і методи аналізу конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери економіки. Агросвіт. 2016. № 4. С. 3–8.

Sitkovska, A. (2016), “Theory and methods of analysis of competitiveness of enterprises agrarian sphere of economy”, Agrosvit, vol. 4, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.