EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФУНКЦІОНУЮЧИХ У СКЛАДІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
Д. В. Колєсніков

Назад

УДК: 334.758

Д. В. Колєсніков

ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ФУНКЦІОНУЮЧИХ У СКЛАДІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

Анотація

У статті проаналізовано фінансово-економічні показники оцінки поточної діяльності промислових підприємств, які функціонують у складі вертикально-інтегрованих структур. Крім традиційних показників фінансового стану підприємств, розраховано показник EBITDA, що є сумою фінансового результату від операційної діяльності та амортизації. Перевагою застосування показника EBITDA для оцінки синергетичного ефекту діяльності вертикально-інтегрованих структур є те, що він дозволяє розглядати процес формування прибутку на всіх рівнях, а також усуває різницю в особливостях оподаткування, обсягу та обслуговування боргів та амортизаційної політики різних підприємств-учасників вертикально-інтегрованого об'єднання.
Визначено, що протягом досліджуваного періоду гірничо-збагачувальні комбінати були прибутковими і достатньо рентабельними, на відміну від металургійних комбінатів, діяльність яких до об'єднання у вертикально-інтегровані структури була збитковою і нерентабельною.
У зв'язку з тим, що на металургійних комбінатах спостерігається чітка тенденція до збільшення збитків і зростання зобов'язань, при такій фінансовій ситуації підприємства не можуть функціонувати самостійно, а тому змушені об'єднуватися у великі вертикально-інтегровані структури, наприклад, у холдинг Metinvest B.V.
У свою чергу з метою збільшення конкурентоспроможності холдинг Metinvest B.V. розширює свою організаційну структуру за рахунок придбання вітчизняних підприємств, будь то гірничо-збагачувальний комбінат чи металургійне підприємство.
Унаслідок приєднання збиткового підприємства, вартість холдингу Metinvest B.V. також повинна була б зменшитись, однак, за рахунок створення синергетичного ефекту у результаті вертикальної інтеграції покриваються збитки на придбання нового підприємства і покриття його зобов'язань.

D. Kolesnikov

ASSESSMENT OF THE CURRENT INDUSTRIAL ACTIVITIES, WHICH OPERATE AS PART OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES

Summary

The article analyzes the financial and economic indicators for assessing the current activities of industrial enterprises, which operate as part of vertically integrated structures. In addition to traditional financial ratio calculated figure EBITDA, which is the sum of financial results from operations and depreciation. The advantage of the use of EBITDA to assess the synergistic effect of vertically integrated structure is that it allows us to consider the formation of profit at all levels, and also eliminates the differences in the characteristics of the tax, coverage and debt service and depreciation policies of the vertically integrated about union different companies — participants.
Determined that during the period of mining and processing enterprises were profitable and sufficiently profitable, unlike smelters whose activities are to unite in a vertically integrated structure was unprofitable and unprofitable.
Due to the fact that the steel mills there is a clear trend of increasing losses and increasing liabilities, the financial situation of this company can not operate independently, and therefore have to be combined into large vertically integrated structures, such as Metinvest Holding B.V.
In turn, in order to increase the competitiveness of holding Metinvest BV expanding its organizational structure through the acquisition of domestic enterprises, whether GOK or metallurgical enterprise.
As a result the accession of unprofitable enterprises, the cost of holding Metinvest B.V. would have to decrease, however, by creating synergies as a result of vertical integration are covered damages to purchase new enterprises and cover its liabilities.

№ 3 2016, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

Д. В. Колєсніков

аспірант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

D. Kolesnikov

postgraduate Student, Kryvyi Rіg National University, Kryvyi Rіg

Як цитувати статтю

Колєсніков Д. В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур. Агросвіт. 2016. № 3. С. 34–39.

Kolesnikov, D. (2016), “Assessment of the current industrial activities, which operate as part of vertically integrated structures”, Agrosvit, vol. 3, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.