EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ДЕПРЕСИВНОГО ТИПУ
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 330.46:519.866:332.14.012.23

Р. В. Шамрін

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ДЕПРЕСИВНОГО ТИПУ

Анотація

У статті проведено аналіз динамічної моделі Е. Лоренца, що детально описує феномен біфуркації. На основі аналізу підходів Е. Лоренца, враховуючи результати В. Занга, була побудована аналогічна модель для локального фінансового ринку регіональної економічної системи депресивного типу.
Обгрунтовано принципи розвитку фінансового ринку в депресивних зонах господарського простору сучасної України, конституюючи відповідний системний компонент економічної політики: надання коштів фінансової підтримки залежно від результатів розвитку економічних систем депресивного типу; вирощування інститутів розвитку фінансового ринку, адаптованих до депресивних умов; системна модернізація інфраструктури фінансового ринку; розробка стратегічної карти розвитку фінансової підсистеми території; інвестування розширеного відтворення та інституційного закріплення людського капіталу в інституційно-господарській системі фінансового ринку.

R. Shamrin

THE DYNAMIC MODEL OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN THE ECONOMIC SYSTEMS OF DEPRESSIVE TYPE

Summary

The dynamic model of E. Lorenz, in detail describing the phenomenon of bifurcation is analyzed. Based on the analysis of approaches by E. Lorenz, taking into account the results by V. Zhang, we built a similar model for the local financial market to the regional economic system of depressive type.
The principles of financial market development in depressed areas of economic space of modern Ukraine are justified. These principle constitute appropriate system component of economic policy: providing financial support funds depending on the results of economic systems depressive type; growing financial market institutions, adapted to the depressed conditions; systemic modernization of financial market infrastructure; development of financial strategy map subsystems territory; investment of expanded reproduction and institutional consolidation of human capital in institutional financial market economic system.

№ 3 2016, стор. 24 - 28

Кількість переглядів: 748

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Шамрін Р. В. Динамічна модель розвитку фінансового ринку в економічних системах депресивного типу. Агросвіт. 2016. № 3. С. 24–28.

Shamrin, R. (2016), “The dynamic model of development of the financial market in the economic systems of depressive type”, Agrosvit, vol. 3, pp. 24–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.