EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я. Ю. Шурубура

Назад

УДК: 005.642.5:331.522.4

Я. Ю. Шурубура

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Аналіз сучасного стану вітчизняної промисловості виявив кадрову проблему як одну з найгостріших, що обмежують її подальший розвиток. У зв'язку з чим, автором статті обгрунтовується необхідність формування на підприємстві ефективної системи управління людськими ресурсами з метою стратегічного забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Розкрито внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на ефективність системи управління трудовим потенціалом. Досліджено фактори, які впливають на трудовий потенціал, розкрито взаємозв'язок між ними, а також зроблено спробу їх класифікації. Враховуючи специфіку функціонування ринку праці, а також потенціал підприємства в цілому, автор класифікує фактори за ступенем їх впливу на ріст продуктивності праці, виділяючи наступні їх групи: технічні, технологічні, організаційні, економічні й соціальні. Вплив кожної групи факторів на показники ефективності є неоднаковим та залежать від об'єкта.

Y. Shurubura

PRESSURE ON MANAGEMENT LABOR POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

Analysis of the current state of the domestic industry personnel discovered the problem — as one of the main problems that limit its further development. In this connection, the author of the article the necessity of forming the company effective system of human resources to ensure the competitiveness of strategic industry. Disclosed internal and external factors that influence the effectiveness of the system of labor potential. The factors that affect the working capacity, the interrelation between them, and attempt their classification. Given the specificity of the functioning of the labor market, and the potential of the whole enterprise, the author classifies factors according to their impact on the growth of productivity, allocating them to the following groups: technical, technological, organizational, economic and social. The impact of each factor on performance varies and depends on the object.

№ 1-2 2016, стор. 47 - 52

Кількість переглядів: 957

Відомості про авторів

Я. Ю. Шурубура

магістрант, Київський політехнічний інститут

Y. Shurubura

master student, Kyiv Polytechnic Institute

Як цитувати статтю

Шурубура Я. Ю. Фактори впливу на управління трудовим потенціалом промислового підприємства. Агросвіт. 2016. № 1-2. С. 47–52.

Shurubura, Y. (2016), “Pressure on management labor potential of industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.