EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Вовк

Назад

УДК: 65.011.12

Л. В. Вовк

ЛОГІСТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Виділено основні сучасні тенденції, які ставлять актуальність логістики у список пріоритетних завдань top-менеджменту: усвідомлення реальної величини логістичних витрат компанії, необхідності логістичного планування, контролю й аудиту; усвідомлення ролі якісного логістичного обслуговування клієнтів як вагомого фактору конкурентоздатності підприємства; збільшення швидкості обороту матеріального потоку в ланцюзі поставок; запровадження інформаційних технологій; розуміння ролі консолідації і стратегічного партнерства з метою підвищення ефективності логістики. Впровадження логістичної концепції управління, побудова раціональної логістичної системи є передумовою забезпечення ефективної реалізації логістичної діяльності підприємства.
Визначено основні принципи побудови ефективної логістичної стратегії, зокрема, постійний аналіз логістичних показників та неперервний моніторинг логістичної функції підприємства. Описано ефективні управлінські інструменти оптимізації логістичної функції сільськогосподарських підприємств.

L. Vovk

LOGISTICS AS A STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The main current trends that put relevance of logistics in priority task list of top management are allocated: conscience of the real value of logistics costs, necessity of logistics planning, control and audit; conscience of the role of high-quality logistics service for a customer as an important factor in the competitiveness of enterprises; increase of material flow turnover rate in supply chain; introduction of information technology; understanding the role of consolidation and strategic partnerships to improve the efficiency of logistics. Implementation of logistics management concepts, building efficient logistics system is a precondition for effective implementation of logistics activity of the company.
The basic principles of building effective logistics strategy are defined, including continuous analysis of logistics parameters and continuous monitoring of the logistics function enterprise.
Optimization elements of logistics function and effective management tools for optimization of logistics function of agricultural enterprises were described.

№ 1-2 2016, стор. 8 - 12

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

Л. В. Вовк

к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

L. Vovk

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Вовк Л. В. Логістика як стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 1-2. С. 8–12.

Vovk, L. (2016), “Logistics as a strategy of innovative development of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 8–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.