EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова

Назад

УДК: 338.43

О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Ціллю дослідження є виявлення проблем адміністрування сільського соціально-економічного розвитку регіону, формування напрямів їх подолання, а його методичною основою є системний підхід. Результати досліджень: побудова системи адміністрування соціально-економічного сільського розвитку, спрямованої на вирішення виявлених проблем (ліквідації або збитковості діяльності сільськогосподарських господарюючих суб'єктів, безробіття, низької платоспроможності сільського населення, низького рівня забезпечення закладами соціальної інфраструктури, міграції сільських жителів у пошуках роботи тощо). Такий стан сільського розвитку пов'язаний з існуванням проблем в його адмініструванні (недосконалість стратегічного та оперативного планування, системи закріплення за виконавцями завдань, відповідальності та звітування, а також поточного контролю за здійсненням планових заходів). Перспективи досліджень: розробка моделі адміністрування сільського розвитку. Значення підсумків дослідження підтверджується необхідністю посилення сільського розвитку застосуванням ефективної системи адміністрування.

O. Prysiazhniuk, M. Plotnikova

ADMINISTRATION PROBLEMS OF RURAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ZHYTOMYR REGION

Summary

The aim of the study is to identify the problems of the administration of rural socio-economic development of the region, to forming avenues to overcome them, and its methodological basis is a systematic approach. The results of the researches: the construction of a system of administration socio-economic rural development aimed at solving identified problems (liquidation or loss of activity of agricultural business entities, unemployment, low income of rural population, low level of provision of social infrastructure, migration of rural residents to find work, etc). Such a condition of rural development is associated with the existence of problems in its administration (inadequate strategic and operational planning, a system of consolidation for the executors of tasks, responsibility and accountability and current monitoring of the implementation of planned activities). Prospects of research: development of a model of rural development administration. The value of the outcomes of the study is confirmed the need to strengthen rural development by use of effective system of administration.

№ 1-2 2016, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Prysiazhniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

Ph.D., Associate Professor, Department of investment management, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. Проблеми адміністрування сільського соціально-економічного розвитку житомирської області. Агросвіт. 2016. № 1-2. С. 3–7.

Prysiazhniuk, O. and Plotnikova, M. (2016), “Administration problems of rural socio-economic development of zhytomyr region”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.