EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ
О. І. Бібен

Назад

УДК: 330.341.1

О. І. Бібен

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ

Анотація

Досліджено особливості формування та методичні підходи до оцінки складових інноваційного потенціалу агропромислового виробництва.
Запропоновано авторське трактування інноваційного потенціалу агропромислового виробництва.
Доведено, що в широкому трактуванні інноваційний потенціал агропромислового виробництва визначається спроможністю до реалізації інноваційного розвитку й забезпечення постійного відтворення та модернізації виробництва. Інноваційний потенціал агропромислового виробництва у вузькому трактуванні є діалектичною єдністю ресурсної (кадрові, матеріально-технічні, фінансові, інформаційні ресурси) та інституціональної складових. Інституціональна складова визначає спосіб поєднання ресурсів та перспективи інноваційного розвитку за допомогою організаційно-економічного, інфраструктурного, нормативно-правового забезпечення.
Узагальнено методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Виділено ресурсний, структурний і результативний методи оцінки інноваційного потенціалу.

O. Biben

INNOVATIVE POTENTIAL AGROINDUSTRIAL PRODUCTION: FEATURES OF FORMATION AND EVALUATION

Summary

The features of the formation and methodical approaches to the estimation of the innovative potential of agricultural production. A new interpretation of the author of the innovative potential of agricultural production. It is proved that a broad interpretation of the innovative potential of agro-industrial production is determined by the ability to realization innovative development and ensure constant reproduction and modernization of production. The innovative potential of agriculture production in a narrow interpretation is dialectical unity of resource (human, logistical, financial, information resources) and institutional components. The institutional component defines how combination of resources and perspectives of innovation development through organizational, economic, infrastructure, regulatory support. Generalized methodological approaches to assessing the innovative capacity. Allocated resources, structural and effective methods for evaluating innovative potential.

№ 24 2015, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

О. І. Бібен

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Biben

graduate student, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Бібен О. І. Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки. Агросвіт. 2015. № 24. С. 56–60.

Biben, O. (2015), “Innovative potential agroindustrial production: features of formation and evaluation”, Agrosvit, vol. 24, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.