EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
Ю. М. Кулинич, О. Ю. Панасюк

Назад

УДК: 332.122:338.43

Ю. М. Кулинич, О. Ю. Панасюк

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам вибору стратегії економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів. Від сільськогосподарських кооперативів дедалі більше залежить продовольча безпека країни. Сформульовано основну проблему теорії економічного зростання. Визначено різницю між стратегією та тактикою сільськогосподарського кооперативу. Обгрунтовано вибір тієї чи іншої стратегії розвитку кооперативу в залежності від стадії життєвого циклу кооперативу. Запропоновано 3D-модель стратегічного вибору напрямів економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів. У даній моделі вісями абсцис визначено стратегічні позиції кооперативу на ринку, що розраховуються за допомогою методики SWOT-аналізу. Віссю ординат визначено тип розвитку. За результатами дослідження визначено, що використання матриці стратегічного вибору напрямів розвитку сільськогосподарських кооперативів дозволить визначити оптимальну стратегію їх розвитку на основі системи оціночних показників, які характеризують і визначають рівень розвитку таких кооперативів.

Yu. Kulynych, O. Panasiuk

STRATEGIC DIRECTIONS FOR AGRICULTURAL COOPERATIVES' ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The article deals with theoretical aspects of the choosing of economic development strategy for agricultural cooperatives. Today food security of the country depends more on agricultural cooperatives' activity than ever before. The main problem of the theory of economic growth is determined in the paper. The difference between strategy and tactics of the agricultural cooperative is defined. The choice of one or another strategy for development of the cooperative depending on the stage of the cooperative's life cycle is determined. 3D model of the strategic choice of directions of economic development of agricultural cooperatives is proposed in the article. In this model, the axes of abscissa are defined in the strategic position of the cooperative in the market, which calculated using the method of SWOT analysis. Y-axis defines the type of development. The results of the study determined that the use of the matrix of the strategic choice of directions for development of agricultural cooperatives will allow us to define an optimal strategy of development based on a system of performance indicators that characterize and determine the level of development of agricultural cooperatives.

№ 24 2015, стор. 27 - 31

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

Ю. М. Кулинич

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

Yu. Kulynych

PhD Economics, senior lecturer at the finance department, National University of Food Technologies


О. Ю. Панасюк

аспірант, Вінницький національний технічний університе

O. Panasiuk

post-graduate student, Vinnytsia National Technical University

Як цитувати статтю

Кулинич Ю. М., Панасюк О. Ю. Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів. Агросвіт. 2015. № 24. С. 27–31.

Kulynych, Yu. and Panasiuk, O. (2015), “Strategic directions for agricultural cooperatives' economic development”, Agrosvit, vol. 24, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.