EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
С. М. Дідух

Назад

УДК: 658.152: [005.411 + 005.54 ]: 664.8.013(477)

С. М. Дідух

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто можливі напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств у сучасних умовах з огляду на те, що глобальний характер негативних факторів формування інвестиційного потенціалу не може бути подоланий при низькому рівні інтегрованості підприємств галузі. Вказано переваги та недоліки кожного напряму удосконалення організаційних форм функціонування консервних підприємств. Обгрунтовано необхідність впровадження кластерної моделі розвитку плодоовочевих консервних підприємств із метою реалізації наявних інвестиційних можливостей.
Визначено потенційний позитивний вплив кластеризації на усіх учасників процесу, який полягатиме у підвищенні продуктивності підприємств, більш ефективному впровадженні інновацій та передового досвіду, зниженні витрат на придбання нових технологічних рішень, вирішенні сировинної проблеми, а також підвищенні зайнятості населення тощо. Запропоновано та обгрунтовано алгоритм створення плодоовочевого кластеру, що складається із семи етапів, реалізація яких має бути покладена на ініціатора створення кластеру.

S. Didukh

WAYS OF FORMATION AND REALIZATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE FRUIT AND VEGETABLE CANNING ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article examines possible ways of formation and realization of investment potential of fruit and vegetable canning enterprises in modern conditions due to the fact that the global nature of negative factors of the investment potential can not be overcome at a low level of integration of the industry. We have specified advantages and disadvantages of each directions of improvement of organizational forms of functioning canning companies. We substantiated the necessity of introduction of cluster model of development of fruit and vegetable canning enterprises to implement existing investment opportunities.
We determined the positive impact of clustering on all stakeholders, such as increasing the productivity of enterprises, effective implementation of innovation and excellence, lowering the cost of acquisition of new technological solutions, solving resource problems, increasing employment and so on. We proposed and substantiated the algorithm of creation the fruit and vegetable cluster, which consists of seven stages, the implementation of which should be entrusted to the initiators of the cluster.

№ 23 2015, стор. 26 - 32

Кількість переглядів: 815

Відомості про авторів

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

S. Didukh

Candidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economics, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

Як цитувати статтю

Дідух С. М. Напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств України. Агросвіт. 2015. № 23. С. 26–32.

Didukh, S. (2015), “Ways of formation and realization of investment potential of the fruit and vegetable canning enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 23, pp. 26–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.