EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙНОГО СТАДА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
В. І. Радько, І. В. Свиноус

Назад

УДК: 631.14:637.1.003.13

В. І. Радько, І. В. Свиноус

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ДІЙНОГО СТАДА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У процесі дослідження оцінки "тваринного шлейфу" в нашій країні буде спостерігатися подальше зниження поголів'я корів, що призведе до скорочення сировинної бази молокопереробних підприємств. На нашу думку, одним з основних чинників посилення такої ситуації є відсутність достатньої кількості поголів'я молодняку великої рогатої худоби для відтворення дійного стада.
Організаційний вплив на процес управління відтворенням молочного стада можливий шляхом проектування технологічних схем виробничого процесу; формування необхідних ресурсів відповідно до проектної технології; раціональної організації праці відповідно до прийнятої технології й наявності робочої сили; формування системи фінансування заходів (бюджетування).
Основними напрямами вдосконалення управління відтворенням біогенних основних засобів у молочному скотарстві є широке залучення баз даних для оперативного використання інформації у підготовці управлінських рішень, організації формування джерел фінансування, планування, регламентації (на основі сучасних нормативів) і бюджетування відтворювального процесу.

V. Radko, I. Svynous

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF REPRODUCTION IN DAIRY CATTLE FARMS UKRAINE

Summary

The study estimates "animal tail" in our country there will be a further reduction in the number of cows that will reduce raw materials milk business. In our opinion, a major factor in strengthening this situation is the lack of sufficient stock of young cattle for dairy cattle reproduction.
Organizational impact on the management of the dairy herd reproduction is possible by designing technological schemes of production; formation of necessary resources according to project technology; rational organization of labor in accordance with accepted technology and availability of labor; forming the system of funding (budgeting).
The main directions of improving the management of fixed assets reproduction nutrients in dairy cattle is widespread involvement of databases for operational use in the preparation of information management solutions, organizations forming sources of financing, planning, regulation (based on today's standards) and budgeting reproduction process.

№ 23 2015, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 921

Відомості про авторів

В. І. Радько

к. е. н. доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

Candidate of Economic Sciences, docent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


І. В. Свиноус

д. е. н., профессор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

Як цитувати статтю

Радько В. І., Свиноус І. В. Організаційно-економічні засади відтворення дійного стада в сільськогосподарських підприємствах України. Агросвіт. 2015. № 23. С. 13–16.

Radko, V. and Svynous, I. (2015), “Organizational-economic bases of reproduction in dairy cattle farms Ukraine”, Agrosvit, vol. 23, pp. 13–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.