EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
В. А. Голян, О. В. Сакаль, Н. А. Третяк

Назад

УДК: 504.4.054:631.84:631.6.02

В. А. Голян, О. В. Сакаль, Н. А. Третяк

УПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Анотація

У статті розкриваються проблеми відтворення водно-ресурсного потенціалу в планетарному масштабі та наводиться досвід Англії щодо інституціоналізації систем охорони вод, побудованих на основі жорсткої регламентації зон запобігання забрудненню водних джерел. Аналізується динаміка надходження нітратів у моря та річки України зі зворотними водами, а також визначаються чинники зменшення надходжень таких азотовмісних речовин.
Наводяться нормативно-правові засади ідентифікації та режиму використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг та розкриваються окремі колізії між різними законодавчими актами щодо регламентації прав користування землями, наближеними до водотоків та замкнутих водойм. Розглядаються проблеми виготовлення проектів землеустрою щодо винесення в натуру прибережної захисної смуги, які призвели до низької частки відведення цих смуг відповідно до цільового призначення в їх загальній протяжності.
З метою підвищення дієвості заходів щодо охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел шляхом належної ідентифікації і дотримання встановленого законодавством режиму використання водоохоронних зон пропонується відображати на публічній кадастровій карті України уразливі зони попадання нітратів у водні об'єкти, визначити контролюючу інституцію, що здійснюватиме нагляд за дотриманням норм Директиви 91/676/ЄЕС, надавати фінансову допомогу на будівництво резервуарів для зберігання гною окремим категоріям сільськогосподарських виробників.

V. Golyan, O. Sakal, N. Tretiak

ORGANIZE WATER PROTECTION ZONES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR PROTECTION OF WATERS FROM POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL SUPPORT AND IDENTIFICATION

Summary

Problems of reproduction water-resource potential on a planetary scale are revealed in article and England experience concerning institutionalization systems of water protection, based on strict regulation zones pollution prevention water sources is presented. Trend in filing nitrates in sea and rivers of Ukraine with return waters is analyzed and the factors reducing the flow of nitrogen-containing substances are defined.
Regulatory and legal bases of identification and regime the use water protection zones and coastal protection strips is shown and separate collisions between different legislative acts concerning regulation of rights to use land which close to the watercourses and inland reservoirs are revealed. Problems of making land management projects concerning imposition of factual the coastal protection strips which led to a low proportion of allocation of these strips according to the general purpose of their total length are considered.
In order to improve effectiveness of measures to protect waters from pollution by nitrates from agricultural sources through proper identification and compliance established by legislation regime for the use water protection zones display nitrate vulnerable zones getting into water bodies on public cadastral map of Ukraine, and to define the controlling institution that will oversee the observance of norms Directive 91/676/EEC, and to provide financial assistance for the construction of manure storage reservoirs certain categories of farmers are proposed.

№ 23 2015, стор. 3 - 12

Кількість переглядів: 732

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


Н. А. Третяк

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Голян В. А., Сакаль О. В., Третяк Н. А. Упорядкування водоохоронних зон як важлива передумова охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональне забезпечення та ідентифікація. Агросвіт. 2015. № 23. С. 3–12.

Golyan, V., Sakal, O. and Tretiak, N. (2015), “Organize water protection zones as an important precondition for protection of waters from pollution by nitrates from agricultural sources: institutional support and identification”, Agrosvit, vol. 23, pp. 3–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.