EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ
К. А. Андрющенко

Назад

УДК: 331.1

К. А. Андрющенко

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ

Анотація

Фінансово-економічні передумови впливу інтелектуального капіталу на зростання вартості компанії грунтуються на сукупності фінансово-економічних властивостей даного економічного ресурсу, а також на перевагах та вигодах, які можуть отримувати в результаті його ефективного використання у внутрішній і зовнішній середовищах економічні суб'єкти, а також суспільства і держави в цілому. Фінансово-економічні властивості інтелектуального капіталу і його компонентів являють собою приховані можливості і умови для зростання вартості компаній та їх розвитку.
Інтелектуальний капітал і його компоненти також володіють такими загальними властивостями: актуальність (важливість компонентів інтелектуального капіталу для справжнього моменту, їх існування і прояв у т. ч. в економічній дійсності); достовірність (віддзеркалення інтелектуальним капіталом реального стану навколишнього, в т.ч. економічної, дійсності); адекватність (відповідність інтелектуального капіталу реальному об'єктивному стану дійсності, що виявляється в якісних і кількісних характеристиках інтелектуального капіталу); доступність (можливість неодноразового використання інтелектуального капіталу необмеженим колом осіб); оперативність (скорочення тимчасового інтервалу на вирішення проблем і завдань в результаті ефективного функціонування інтелектуального капіталу); надмірність (створення і функціонування продуктів інтелектуальної діяльності, які не впливають на стан і властивості інтелектуального капіталу в цілому); об'єктивність (неупередженість, неупередженість інтелектуального капіталу, його існування як окремого об'єкта); повнота (охоплення інтелектуальним капіталом всіх необхідних складових (сфер) суспільного життя, в тому числі економічної теорії і практики); селективність (виділення інтелектуальним капіталом пріоритетів); впорядкованість (чітка структуризація складових компонентів та елементів інтелектуального капіталу); спрямованість (характеризується наявністю мети, на досягнення якої спрямоване функціонування інтелектуального капіталу — в нашому випадку в якості мети виступає зростання вартості компанії).

K. Andriushchenko

FINANCIAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF INFLUENCE INTELLECTUAL CAPITAL TO INCREASE THE VALUE COMPANY

Summary

Financial and economic conditions influence the intellectual capital to increase the company's value based on the totality of the financial and economic characteristics of economic resources as well as the advantages and benefits that can receive as a result of the effective use of internal and external environments, economic actors and society and the state as a whole. Financial and economic characteristics of intellectual capital and its components are hidden opportunities and conditions for growth in the value of companies and their development.
Intellectual capital and its components also have the following general properties: the relevance (importance of intellectual capital components for a true moment of their existence and manifestation in t. H. In economic reality); reliability (intellectual capital reflection of the real state of the environment, including economic, true); adequacy (compliance with intellectual capital real objective state of reality, which is in qualitative and quantitative characteristics of intellectual capital); accessibility (possibility of repeated use of intellectual capital unlimited number of persons); efficiency (reducing time interval to solve problems and challenges as a result of the effective functioning of intellectual capital); redundancy (establishment and functioning of intellectual products that do not affect the state capital and intellectual property in general); objectivity (impartiality, neutrality intellectual capital, its existence as a separate object); completeness (coverage intellectual capital of all necessary components (spheres) of social life, including economic theory and practice); Selectivity (intellectual capital allocation priorities); ordering (a clear structure for the components and elements of intellectual capital); orientation (characterized by objective, which is aimed at achieving a functioning intellectual capital — in our case, serving as a goal the rising cost of the company).

№ 22 2015, стор. 22 - 25

Кількість переглядів: 622

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, SHEI "Vadim Hetman Kyiv National Economic University"

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Фінансово-економічні основи впливу інтелектуального капіталу на збільшення вартості компанії. Агросвіт. 2015. № 22. С. 22–25.

Andriushchenko, K. (2015), “Financial and economic fundamentals of influence intellectual capital to increase the value company”, Agrosvit, vol. 22, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.