EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ
В. А. Голян, О. В. Сакаль, О. А. Голуб

Назад

УДК: 631.6.02:338.43:339.92

В. А. Голян, О. В. Сакаль, О. А. Голуб

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

Анотація

У статті розкрито вагому природоохоронну та відтворювальну роль агролісомеліорації у забезпеченні високопродуктивного та невиснажливого сільськогосподарського виробництва, нарощенні асиміляційного потенціалу територій та охороні водотоків і замкнутих водойм від цілого комплексу антропогенних та техногенних забруднень. Виявлено можливості агролісомеліорації у попередженні забруднення водних об'єктів нітратами із сільськогосподарських джерел.
Проаналізовано досвід Європейського Союзу в питаннях стимулювання процесів заліснення фермерами сільськогосподарських угідь, в тому числі і здійснення агролісомеліоративних заходів. Обгрунтовано доцільність запозичення європейського досвіду стосовно фінансової підтримки нарощення масштабів заліснення та агролісомеліорації в контексті імплементації Директиви 91/676/ЄЕС, спрямованої на охорону вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел. Виявлено відмінності між регіонами України щодо обсягів внесення азотних добрив під урожай сільськогосподарськими підприємствами, а також встановлено наявність висхідної тенденції у більшості адміністративно-територіальних одиниць.
Запропоновано напрями удосконалення інституціонального та інвестиційного забезпечення реалізації проектів збільшення площі агролісомеліоративних робіт через інституціоналізацію сучасних форм підприємницької діяльності на основі угод державно-приватного партнерства та диверсифікацію джерел позабюджетного фінансування агролісомеліоративних заходів для прискорення процесів реальної імплементації Директиви 91/676/ЄЕС.

V. Golyan, O. Sakal, O. Holub

AGROFORESTRY AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROTECTION WATER BODIES AGAINST POLLUTION BY NITRATES FROM AGRICULTURAL SOURCES: INSTITUTIONAL PRECONDITIONS AND FINANCIAL MECHANISMS FOR AUGMENTATION

Summary

In the article weighty environmental and reproductive role of agroforestry in ensuring highly productive and sustainable agriculture, increasing assimilation potential of territories and protection of watercourses and inland reservoirs against a complex of anthropogenic and technogenic pollution are disclosed. Possibilities of agroforestry in the prevention pollution of water bodies by nitrates from agricultural sources are revealed.
The European Union experience on issues of stimulation processes of afforestation agricultural land by farmers, including the implementation of agroforestry measures are analyzed. The feasibility of borrowing European experience regarding financial support of augmentation the scale of afforestation and agroforestry in the context of the implementation of Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources is substantiated. The differences between the regions of Ukraine regarding the volume introducing of nitrogen fertilizers for crop by agricultural enterprises are detected and the presence of a rising trend in most administrative units is established.
Directions of improvement institutional and investment maintenance of projects increasing the area of agroforestry measures due institutionalization of contemporary forms of business activity on the basis of agreements of public-private partnerships and diversification of extrabudgetary funding agroforestry measures for acceleration of real implementation of Directive 91/676/EEC are proposed.

№ 22 2015, стор. 3 - 10

Кількість переглядів: 865

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


О. А. Голуб

к. е. н., провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

O. Holub

Candidate of Science (Econ.), Leading Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Голян В. А., Сакаль О. В., Голуб О. А. Агролісомеліорація як ефективний засіб захисту водних об'єктів від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: інституціональні передумови та фінансові механізми нарощення. Агросвіт. 2015. № 22. С. 3–10.

Golyan, V., Sakal, O. and Holub, O. (2015), “Agroforestry as an effective means of protection water bodies against pollution by nitrates from agricultural sources: institutional preconditions and financial mechanisms for augmentation”, Agrosvit, vol. 22, pp. 3–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.