EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
А. А. Жигірь

Назад

УДК: 330.3

А. А. Жигірь

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Роль менеджменту в умовах сучасного виробництва постійно зростає, оскільки посилення позицій в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, обраної стратегії та зусиль по її реалізації. Тому удосконалення стратегії еколого-фінансового розвитку підприємства, спрямованого на комплексний розвиток підприємства, є головним фактором підвищення конкурентоздатності продукції підприємства.
Стратегічні підходи, які досить широко використовуються на підприємствах в розвинених країнах світу та які намагаються впроваджувати в Україні, спрямовані на досягнення лише максимальних прибутків шляхом задоволення товарних ринків і тому, на наш погляд, ці підходи не повинні бути приоритетними напрямками розвитку. Прибуток — це суттєвий, але не головний показник підприємницької діяльності.

A. Zhigir

STRATEGIC PLANNING EKOLOGO-FINANCIAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF THE COMPANY

Summary

A management role in the conditions of modern production grows constantly, as strengthening of positions in competitive activity depends on quality of management, select strategy and efforts, for its realization. Therefore improvement of strategy of ekologo-financial development of enterprise, enterprise directed on complex development, is the main factor of increase of competitiveness of products of enterprise.
Strategic approaches which are widely enough used on enterprises in the developed countries of the world and which try to inculcate in Ukraine are directed on achievement only of maximal incomes by satisfaction of commodity markets and that is why, in our view, these approaches must not be prioritetnimi directions of development. An income is a substantial, but not main enterprise performance indicator.

№ 21 2015, стор. 53 - 58

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Жигірь А. А. Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства. Агросвіт. 2015. № 21. С. 53–58.

Zhigir, A. (2015), “Strategic planning ekologo-financial providing of development of the company”, Agrosvit, vol. 21, pp. 53–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.