EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ
І. Ю. Сальман, В. І. Радько

Назад

УДК: 338.439.4:637.5

І. Ю. Сальман, В. І. Радько

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ

Анотація

Розкривається роль і місце вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників молока на світовому ринку молока і молокопродуктів. Розкрито основні тенденції функціонування світового рину молока і молокопродуктів. Проаналізовано основні тенденції виробництва молока і молокопродуктів в країнах — провідних виробників молока.
Розглянуто особливість державного регулювання виробництва молока, зокрема, щодо формування закупівельних цін на молокосировину. Доведено, що непослідовність дій держави щодо підтримки молочного сектору породжує нестабільність цін на молочну сировину в Україні.
Доведено, що основним чинником, який впливає на низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції є якість. За нинішньої якості вітчизняної молокосировини основним споживачем вітчизняної молокопродукції є населення країни. З підвищенням якості молока будуть вироблятися більш якісні молочні продукти, що приведе до збільшення споживання української продукції населення України, так і за її межами. Крім того, потрібно враховувати й ту обставину, що інші країни, до яких надходить молочна продукція, будуть підвищувати конкурентоспроможність переробних підприємств, що зумовить посилення конкуренції на світовому й регіональних ринках.

I. Salman, V. Radko

THE ROLE AND PLACE OF DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCERS OF MILK IN THE WORLD MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Summary

Analyzes the main trends in the production of milk and dairy products in the countries that are leading producers of milk. Considered peculiarities of the state regulation of milk production, in particular for the formation of purchasing prices for raw milk. It is proved that the inconsistency of actions of the state to support the dairy sector generates instability in the prices of dairy raw materials in Ukraine. It is proved that the main factor that affects the low level of competitiveness of domestic dairy products is the quality. The current quality of domestic raw milk the main domestic consumer of dairy produce is the population of the country. Improving the quality of the milk will produce better quality dairy products that will increase consumption of Ukrainian products of the population of Ukraine and abroad. You also need to take into account the fact that other countries that supplied dairy products, will increase the competitiveness of the processing enterprises, resulting in increased competition in the global and regional markets.

№ 21 2015, стор. 8 - 11

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

І. Ю. Сальман

д. ю. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Salman

D. Yoo. Sciences, Professor Bila Tserkva national agrarian University


В. І. Радько

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

C. E. S. National University of life and environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Сальман І. Ю., Радько В. І. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молокопродуктів та місце України в ньому. Агросвіт. 2015. № 21. С. 8–11.

Salman, I. and Radko, V. (2015), “The role and place of domestic agricultural producers of milk in the world market of milk and dairy products”, Agrosvit, vol. 21, pp. 8–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.