EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. С. Танклевська, О. О. Супрун

Назад

УДК: 336.1:352

Н. С. Танклевська, О. О. Супрун

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Визначено перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств. Проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності фінансового результату від операційної діяльності та альтернативних джерел фінансових ресурсів. Розраховано дані рівняння регресії залежності фінансового результату від операційної діяльності та джерел фінансування аналізованого підприємства й побудовано кореляційну матрицю процесу його фінансування. Визначено альтернативні сценарії розвитку фінансування на основі кореляційно-регресійної моделі прогнозу фінансування діяльності аграрних підприємств. Здійснено прогноз структури джерел фінансування діяльності підприємства за різними сценаріями, використовуючи рівняння регресії. Визначено найвищі та найнижчі перспективи розвитку фінансування за пропонованими сценаріями. Розроблено механізм вибору дієвого сценарію розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств, що забезпечує досягнення найвищого ефекту при доступній структурі джерел фінансування, та надано практичні рекомендації його реалізації.

N. Tanklevska, О. Suprun

PROSPECTS FOR FINANCING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The identified prospects of development funding of agricultural enterprises. Correlation-regression analysis depending on the financial results from operations and alternative sources of financing. The calculated data regression equation of financial results from operations and financing businesses and analyzed the correlation matrix based financing process. Defined alternative scenarios of funding on the basis of correlation-regression model prediction financing of agricultural enterprises. Weather patterns committed sources of financing of the enterprise for different scenarios using a regression equation. Designated highest and lowest development prospects for the proposed financing scenarios. The mechanism of choosing effective scenario financing of agricultural enterprises that achieves the highest effect in the structure of funding sources available, and provided practical recommendations for its implementation.

№ 20 2015, стор. 72 - 77

Кількість переглядів: 691

Відомості про авторів

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту та фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

N. Tanklevska

Ph.D in economic sciences, professor, professor of the Department of Accounting and Audit and Finance, Kherson State Agrarian University, m. Kherson


О. О. Супрун

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

О. Suprun

post-graduate student, Kherson State Agrarian University, m. Kherson

Як цитувати статтю

Танклевська Н. С., Супрун О. О. Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств. Агросвіт. 2015. № 20. С. 72–77.

Tanklevska, N. and Suprun, О. (2015), “Prospects for financing of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 20, pp. 72–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.