EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
Н. П. Юрчук

Назад

УДК: 338.27:519.246.8:636.32.38

Н. П. Юрчук

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо прогнозування розвитку галузі тваринництва.
Уточнено етапи прогнозування, які базуються на математично-статистичних методах. Відзначено, що більшість кількісних методів прогнозування грунтується на використанні історичної інформації, представленої у вигляді часових рядів. Доведено, що жоден з існуючих методів не може дати достатньої точності довгострокового прогнозу.
Для прогнозування обсягу виробництва продукції тваринництва запропоновано економіко-математичну модель оптимального складу та обороту стада великої рогатої худоби. Для економіко-математичної моделі визначення оптимального складу та обороту стада великої рогатої худоби апробовано розв'язок для конкретного підприємства. Відзначено, що оптимізація обороту стада можлива за умови зміни у визначених межах кількості вибракуваних чи реалізованих тварин, тому при вирішенні задачі по кожній статевовіковій групі було визначено оптимальне поголів'я тварин, що підлягають вибраковці, переводу із однієї групи в іншу, і на кінець року. Виконання обчислень здійснено в середовищі електронних таблиць MS Excel.
Одержані результати свідчать, що для прогнозування виходу продукції великої рогатої худоби доцільно використовувати оптимізаційну економіко-математичну модель обороту та структури стада ВРХ. Зауважено, що здійснений прогноз може бути основою для оптимізації структури поголів'я великої рогатої худоби, що дозволить збільшити виробництво і реалізацію продукції тваринництва.

N. Yurchuk

ECONOMIC-MATHEMATICAL FORECASTING DEVELOPMENT MODEL IN THE FIELD OF ANIMAL HUSBANDRY

Summary

In the article the theoretical and practical approaches of forecasting the development of the livestock industry are discovered.
Specified are stages of prediction, based on mathematical and statistical methods. It is noted that most quantitative forecasting methods based on the use of the historical information presented in the form of time series. It is proved that none of the existing methods can provide sufficient long-term forecast accuracy.
It is proposed the mathematical model of optimal composition and turnover herd of cattle to predict sales of live stock products. For economic and mathematical model for determining the optimal composition and turnover herd of cattle tested is solution for a particular company. It is noted that the optimization of herd turnover subject is possible with changes to the defined limits the number of rejected animals or sold, so the task for each age-sex group was determined the optimal number of animals that are culled, transfer from one group to another and by the end of the year. Performing calculations is made in the environment of spreadsheets MS Excel.
The results show that for forecasting yields cattle should be used optimization mathematical model of traffic patterns and herd cattle. It is noted that the forecast can be made on the basis for optimizing the structure of cattle that will increase the production and sale of animal products.

№ 20 2015, стор. 66 - 71

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Yurchuk

Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Юрчук Н. П. Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва . Агросвіт. 2015. № 20. С. 66–71.

Yurchuk, N. (2015), “Economic-mathematical forecasting development model in the field of animal husbandry”, Agrosvit, vol. 20, pp. 66–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.