EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
А. В. Колодійчук

Назад

УДК: [338.45:004]:34

А. В. Колодійчук

АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз змісту структурно-функціонального блоку нормативно-правового забезпечення процесів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національній економіці, а також виявлено його позитивні сторони та недоліки. Виділено етапи еволюції центрального органу виконавчої влади в Україні у сфері інформатизації, виявлено недоліки його організації та функціонування на кожному з цих етапів. Визначено та проаналізовано функції Державного агентства України з питань електронного урядування. Крім того, узагальнено їхній зміст, на підставі чого виділено три основні групи функцій центрального органу державного управління процесами інформатизації в Україні, зокрема серед них запропоновано розрізняти групи інформаційних, організаційних та програмних функцій. Автором окреслено напрями удосконалення структурно-функціонального правового забезпечення інформатизації економіки України.

A. Kolodiychuk

ANALYSIS OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL LEGAL MAINTENANCE OF PROCESSES OF INFORMATIZATION IN THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article analyzes the content of the structural and functional unit of normative and legal ensuring of implementation processes of information and communication technologies in the national economy, and also revealed its positive aspects and disadvantages. The stages of evolution of the central body of executive power in Ukraine in the sphere of informatization are highlighted, shortcomings of its organization and functioning at the each of these stages are revealed. The functions of the State Agency of Ukraine on e-governance are defined and analyzed. In addition, generalized their content, based on which highlighted three main functions of central body of state government of informatization process in Ukraine, in particular among them proposed to distinguish the groups of informational, organizational and programmatic functions. The author outlines the improvement directions of structural-functional legal ensuring of informatization of Ukraine's economy.

№ 20 2015, стор. 53 - 56

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

А. В. Колодійчук

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Ужгород

A. Kolodiychuk

Ph.D., Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Колодійчук А. В. Аналізування структурно-функціонального правового забезпечення процесів інформатизації в економіці України. Агросвіт. 2015. № 20. С. 53–56.

Kolodiychuk, A. (2015), “Analysis of structural-functional legal maintenance of processes of informatization in the ukrainian economy”, Agrosvit, vol. 20, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.