EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
А. А. Жигірь

Назад

УДК: 330.564.224

А. А. Жигірь

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Сутність менеджменту як корисної діяльності полягає у використанні сукупності сучасних принципів, методів, засобів та форм управління підприємством з метою підвищення ефективності його роботи, збільшення прибутку, що також передбачає управління людським капіталом, яке у комплексі повинно забезпечувати досягнення поставлених цілей. Саме останні визначають концепцію розвитку підприємства та основні напрями його ділової активності, що обумовлює необхідність розробки власної економічної політики.
Формування стратегії необхідно проводити на підставі трьох взаємопов'язаних компонентів: суспільних потреб, внутрішніх можливостей виробника і ситуації, яка склалася в галузі.
Використання системного аналізу в процесі управління суттєво полегшує задачу класифікації та визначення шляхів розвитку підприємництва в єдності його складових елементів та у взаємному впливі на об'єкти зовнішнього оточення. Використання ситуаційного підходу в управлінні, згідно з яким вся організація всередині підприємства є відповіддю на різні по своїй природі види впливу ззовні, є об'єктивною необхідністю. Його центральний момент — ситуація, тобто конкретний набір обставин, що має суттєвий вплив на роботу організації за даний проміжок часу. З цього виходить визнання важливості специфічних заходів, за допомогою яких виділяються фактори, впливаючи на які можна досягнути мети.

A. Zhigir

PRINCIPLES AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENTREPRENEURSHIP ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The essence of management as a useful activity is in using a totality of modern principles, methods, means and forms of managing enterprise in order to improve its efficiency, increase profits, which also includes human resources management, which together should ensure the achievement of the goals. It is the latest which defines the concept of enterprise development and main directions of its business activity, that courses the need to develop its own economic policy,
Formation of the strategy should be carried out on the basis of three interrelated components: social needs, internal capacity of manufacturer and the situation in the industry.
The use of system analysis in management greatly simplifies the task of classifying and determining ways of developing entrepreneurship in the unity of its elements, and in mutual influence over the external environment. Using situational approach in management, according to which the entire organization within the enterprise responds to various in nature outside impacts, is an objective necessity. Its central point is a situation that is a specific set of circumstances that have a significant impact on the organization in a given period of time. From this it follows the recognition of the importance of specific measures with the help of which the factors, influenced on one can achieve the goal, are selected.

№ 20 2015, стор. 46 - 52

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Жигірь А. А. Принципи та методологічні засади економічного розвитку підприємництва. Агросвіт. 2015. № 20. С. 46–52.

Zhigir, A. (2015), “Principles and methodological principles of entrepreneurship economic development”, Agrosvit, vol. 20, pp. 46–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.