EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОГРАМНІ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
І. О. Стеблянко

Назад

УДК: 332.2 +338.1

І. О. Стеблянко

АГРАРНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОГРАМНІ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти використання програмних стратегій стійкого розвитку в аграрній галузі національної економіки. Об'єктом дослідження є процеси проведення реформи в сільському господарстві. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, критична оцінка положень стратегічних програмних документів держави в аграрній сфері. Метою статті є узагальнення змісту державних стратегій розвитку аграрної сфери національної економіки, викладеного у програмних документах, та його критична оцінка на предмет удосконалення. Визначено зв'язок реформи сільського господарства з реформами у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, сприяння міжнародній торгівлі і ефективного розвитку сільських територій на основі децентралізації, що відповідає концепції сталого розвитку і вимогам інтеграції до Євросоюзу. Основними напрямами реформ, передбачених у програмних заходах, є: гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС, зміна підходів до державної підтримки сільськогосподарського виробництва, дерегуляція підприємницької діяльності в галузі, перехід до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання, фінансова підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, формування ефективного організованого аграрного ринку, залучення до нього самозайнятих форм господарювання, законодавче закріплення сімейного типу господарювання, кооперація і об'єднання особистих селянських і сімейних фермерських господарства.

I. Steblianko

THE AGRARIAN SECTOR OF NATIONAL ECONOMY: SOFTWARE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of programming strategies of sustainable development in the agricultural sector of the national economy. Object is the reform process in agriculture. In preparing the article used modern methods of research: a systematic approach, critical evaluation provisions strategic policy documents state in agriculture. The article is a synthesis of the content of public policies agricultural sector of the national economy, as set out in policy documents and its critical evaluation of improvement. The connection of agricultural reforms with reforms in the field of safety and food quality, promoting international trade and effective rural development based on decentralization, which corresponds to the concept of sustainable development and the requirements of EU integration. The main directions of reforms envisaged in program events are: harmonization of legislation on food safety with the laws of the EU, changing approaches to state support of agricultural production, deregulation of business activities in the industry shift to innovative investment model of economic growth, financial support for farms small and medium agricultural producers, forming an effective organized agrarian market, involvement of the forms of self-management, legislative strengthening of family type management, cooperation and unification of personal peasant and family farms.

№ 20 2015, стор. 36 - 40

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Стеблянко І. О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку. Агросвіт. 2015. № 20. С. 36–40.

Steblianko, I. (2015), “The agrarian sector of national economy: software strategy for sustainable development”, Agrosvit, vol. 20, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.