EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
В. А. Голян, О. В. Сакаль, Н. А. Третяк

Назад

УДК: 504.4.054:631.84:338.43:339.92

В. А. Голян, О. В. Сакаль, Н. А. Третяк

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НІТРАТАМИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність поглибленого дослідження проблем нітратного забруднення водних об'єктів із сільськогосподарських джерел, які належать домогосподарствам. Проаналізовано основні тенденції використання домогосподарствами органічних та мінеральних добрив, охарактеризовано компактність розміщення земельних ділянок, які використовуються даною категорією господарств. Виявлено європейський досвід захисту поверхневих та підземних вод від забруднення нітратами, в тому числі із сільськогосподарських джерел.
Встановлено, що магістральним напрямом регулювання діяльності домогосподарств стосовно використання ними азотовмісних органічних та мінеральних добрив має стати законодавче закріплення запровадження виробничих стандартів сільськогосподарської діяльності, серед яких обов'язковим стандартом необхідно ввести прийнятий в ЄС допустимий рівень попадання азотистих сполук у водні об'єкти із сільськогосподарських джерел. Доведено необхідність створення на обласному рівні робочих груп для встановлення уразливих зон попадання нітратів у грунтові води, водотоки та замкнуті водойми.

V. Golyan, O. Sakal, N. Tretiak

REGULATION OF ACTIVITY OF HOUSEHOLDS IN THE CONTEXT OF WATER PROTECTION AGAINST NITRATE POLLUTION FROM AGRICULTURAL SOURCES: THE UKRAINIAN REALITY AND POSSIBILITY OF THE EUROPEAN EXPERIENCE IMPLEMENTATION

Summary

In the article the necessity of in-depth research of problems of water pollution by nitrates from agricultural sources owned by households is substantiated. The main tendencies of using organic and mineral fertilizers by households are analyzed, compactness of placing of land plots used by this category of households are characterized. The European experience of protection of surface and groundwater against nitrates pollution including from agricultural sources is revealed.
It is established that a main direction of regulation households' activities regarding using by them mineral and organic nitrogen fertilizers should be legislative consolidation implementation of production standards agricultural activities, among them compulsory standards should implement adopted by the EU permissible levels of nitrogen compounds penetration into water bodies from agricultural sources. Necessity of foundation of working groups for the establishment vulnerable zones of penetration nitrates into ground water, streams and ponds at regional level is proved.

№ 20 2015, стор. 6 - 16

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


О. В. Сакаль

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

O. Sakal

Candidate of Science (Econ.), Doctoral candidate, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"


Н. А. Третяк

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

N. Tretiak

Candidate of Science (Econ.), Junior Researcher, Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Голян В. А., Сакаль О. В., Третяк Н. А. Регулювання діяльності домогосподарств у контексті охорони вод від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел: українські реалії та можливість імплементації європейського досвіду. Агросвіт. 2015. № 20. С. 6–16.

Golyan, V., Sakal, O. and Tretiak, N. (2015), “Regulation of activity of households in the context of water protection against nitrate pollution from agricultural sources: the ukrainian reality and possibility of the european experience implementation”, Agrosvit, vol. 20, pp. 6–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.