EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КООРДИНАТАХ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
О. О. Корнійчук

Назад

УДК: 338.45

О. О. Корнійчук

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КООРДИНАТАХ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Анотація

У статті розкрито методичні підходи до управління соціально-економічним розвитком сільських територій у координатах індикативного планування. Встановлено, що індикативне планування — це процес формування системи параметрів індикаторів, що характеризують стан і розвиток економіки і відповідають державній соціально-економічній політиці, а також розробку заходів державного впливу на соціальні і економічні процеси з метою досягнення вказаних індикаторів. Розроблено чотирирівневу взаємопов'язану систему управлінських цілей забезпечення індикативного планування соціально-економічного розвитку сільських територій. Обгрунтований і адаптований до специфіки сільських територій інструментарій коригувального аналізу стратегічних планів соціально-економічного розвитку базується на використання функціонального індикатору, що відбиває як реальне соціально-економічне положення території на теперішній момент щодо обраного параметра розвитку, так і динаміку зміни рівня проблемності території, що суттєво уніфікує практику застосування регулятивних форм і методів впливу.

O. Korniychuk

MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN COORDINATES OF INDICATIVE PLANNING

Summary

The article deals with the methodical approaches to the management of socio-economic development of rural areas in coordinates indicative planning. Established that the indicative planning — a process of forming a system of indicators parameters characterizing the state of the economy and the state and meet the social and economic policies and development of measures of state influence on social and economic processes in order to achieve these indicators. Developed four interconnected system management purposes ensuring the indicative planning of socio-economic development of rural areas. Reasonable and adapted to the specific rural instrument adjustment analyzing strategic plans for socio-economic development based on the use of functional indicator, reflecting both the real socio-economic position territory at the present moment on the chosen option development and dynamics of the level of problematic areas that significantly unifies the practice of regulatory forms and methods of influence.

№ 19 2015, стор. 63 - 71

Кількість переглядів: 1293

Відомості про авторів

О. О. Корнійчук

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

O. Korniychuk

Post-graduate student National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Корнійчук О. О. Управління соціально-економічним розвитком сільських територій у координатах індикативного планування . Агросвіт. 2015. № 19. С. 63–71.

Korniychuk, O. (2015), “Management of socio-economic development of rural areas in coordinates of indicative planning”, Agrosvit, vol. 19, pp. 63–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.