EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Н. П. Юрчук

Назад

УДК: 658.5:004

Н. П. Юрчук

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

E статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень.
Виявлено сутність інформаційної системи з різних поглядів: технічного, ділового, семантичного погляду. Розкрито завдання інформаційної системи як сукупності складових. Розглянуто класифікацію сучасних інформаційних систем, які детерміновані різноманітністю сфер і форм їх застосування.
Зауважено, що корпоративні інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень та експертні системи характеризують новий етап автоматизації управління підприємством. Виокремлено вимоги до корпоративних інформаційних систем. Відзначено, що основною проблемою корпоративних інформаційних систем є відсутність прийнятної системної моделі.
Вирізнено, що однією з основних властивостей інформаційних систем є подільність на підсистеми, яка має переваги з точки зору її розробки та експлуатації. Уточнено етапи створення і функціонування (життєвого циклу) інформаційних систем.
Доведено, що використання інформаційних систем є обов'язковою умовою діяльності сучасного підприємства, що сприятиме прийняттю обгрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання конкурентоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства.

N. Yurchuk

INFORMATION SYSTEMS IN BUSINESS MANAGEMENT

Summary

In the article the features of modern information systems and technologies in the enterprise in order to improve management decisions are discovered.
It is defined the essence of information system with different perspectives: technical, business, semantic point of view. It is solved that task of information system as a set of components. We consider the classification of modern information systems as deterministic variety of areas and forms of application.
It is notes that enterprise information system, decision support systems and expert systems characterize a new stage of automation management. It is determined the thesis for the enterprise information system. It is noted that the main problem of enterprise information system is the lack of an acceptable system model.
It is pointed out that one of the basic properties of divisibility information systems are subsystems that has advantages in terms of its development and operation. And specified are stages of operation (life cycle) Information Systems.
It is proved that the use of information systems is a prerequisite of the modern enterprise, which will help management make informed strategic decisions aimed at strengthening the competitiveness and growth of economic security.

№ 19 2015, стор. 53 - 58

Кількість переглядів: 1130

Відомості про авторів

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Yurchuk

Ph.D in economic sciences, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства . Агросвіт. 2015. № 19. С. 53–58.

Yurchuk, N. (2015), “Information systems in business management”, Agrosvit, vol. 19, pp. 53–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.