EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРМІВ В УКРАЇНІ
І. І. Петриченко

Назад

УДК: 338.433:636.086

І. І. Петриченко

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОРМІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано перспективи розвитку ринку кормів в Україні, запропоновано сценарії його розвитку: песимістичний, реалістичний, оптимістичний. Відповідно до першого буде продовжуватись скорочення обсягу досліджуваного ринку на 7—8% на рік, скорочення асортиментного ряду продукції (у першу чергу за рахунок мінімізації виробництва збиткових культур таких, як сіно, силосні культури) та ін. Реалістичний сценарій характеризується збільшенням попиту на 3—5% до 2017 р. Обгрунтовано необхідність впровадження комплексу заходів щодо подальшого стимулювання розвитку вітчизняної галузі кормовиробництва, яка відповідає кожному із визначених сценаріїв. Встановлено, що стратегічні цілі та напрями розвитку ринку кормів України мають формуватися на основі визначення національних конкурентних переваг з урахуванням стимулюючих та стримуючих факторів, науково обгрунтованого геоекономічного позиціювання агропромислового комплексу України у глобалізованій світовій економіці.

I. Petrychenko

PROSPECTS DEVELOPMENT FEEDS MARKET IN UKRAINE

Summary

Analyzed prospects forage market in Ukraine, suggested its development scenarios: pessimistic, realistic, optimistic. In the first, would continue the reduction of the investigated market by 7—8% per year, reducing the assortment of products (primarily by minimizing production unprofitable crops such as hay, silage crops) and others. A realistic scenario characterized by an increase in demand by 3—5% to 2017 The necessity of implementation of measures to further stimulate the development of domestic the feed, which corresponds to each of the identified scenarios. Established that strategic goals and development of the feed Ukraine are formed on the basis of the definition of national competitive advantage based incentives and constraints, scientifically-based geo-positioning of agriculture of Ukraine in the globalized world economy.

№ 19 2015, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 939

Відомості про авторів

І. І. Петриченко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу координації наукових досліджень, Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України, м. Вінниця

I. Petrychenko

candidate of economic sciences, senior researcher of department of research coordination, Institute of Agriculture and feed skirts NAAS of Ukraine, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Петриченко І. І. Перспективи розвитку ринку кормів в Україні. Агросвіт. 2015. № 19. С. 44–48.

Petrychenko, I. (2015), “Prospects development feeds market in Ukraine”, Agrosvit, vol. 19, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.