EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РИНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЛОБАЛЬНУ ЛОГІСТИКУ ЗЕРНА
В. П. Якобчук, В. А. Якобчук

Назад

УДК: 659:631.1.027:65.012.34

В. П. Якобчук, В. А. Якобчук

ВПЛИВ РИНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ГЛОБАЛЬНУ ЛОГІСТИКУ ЗЕРНА

Анотація

У статті досліджуються проблеми впливу ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна. Обгрунтовується важливість розвитку інформаційного середовища для покращення показників економічної діяльності підприємств зернової галузі в умовах глобалізації логістичної діяльності. Акцентується увага на економічній інформації як основному ресурсі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.
У статті проаналізовано основні наукові підходи щодо сутності інформації та особливостей її використання в економіко-логістичній діяльності підприємств зернової галузі в умовах глобалізації. В дослідженні обгрунтовано особливості сучасного ринку економічної інформації та розкрито механізм функціонування його основних інститутів в глобальному середовищі. Авторами зроблена спроба показати суперечності між глобалізаційними процесами та українським ринком економічної інформації в розрізі логістики зерна.
У роботі запропоновано шляхи удосконалення системи принципів формування інфраструктури ринку економічної інформації в зерновій галузі та обгрунтовано комплекс заходів щодо посилення впливу ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна.

V. Yakobchuk, V. Yakobchuk

IMPACT OF ECONOMIC INFORMATION MARKET ON GLOBAL LOGISTICS OF GRAIN

Summary

The article explores the issues of the impact of the market of economic information on the global logistics of grain. Here we tried to justify the importance of the development of the information environment to improve the economic performance of the grain industry enterprises within globalization of logistics activities. The attention is focused on economic data as the main resource of innovative development of the agricultural sector.
Authors have analyzed the basic scientific approaches regarding the nature of the information and especially its use in economic and logistics activities of grain industry enterprises within the context of globalization. The study substantiates the peculiarities of the market of economic information and unveils the mechanism of functioning of its key institutions in the global environment. The authors attempt to demonstrate the contradiction between globalization processes and Ukrainian market of economic information in terms of grain logistics.
The research presents the suggestions of improving the system of principles of forming economic information market infrastructure in the grain industry, and substantiated a set of measures to enhance the impact of market economic information on the global grain logistics.

№ 19 2015, стор. 40 - 43

Кількість переглядів: 860

Відомості про авторів

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

Ph.D., professor, head of economics and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine


В. А. Якобчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університету, м. Житомир

V. Yakobchuk

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir, Ukraine

Як цитувати статтю

Якобчук В. П., Якобчук В. А. Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна. Агросвіт. 2015. № 19. С. 40–43.

Yakobchuk, V. and Yakobchuk, V. (2015), “Impact of economic information market on global logistics of grain”, Agrosvit, vol. 19, pp. 40–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.