EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Т. М. Гнатьєва

Назад

УДК: 657.221:504.03

Т. М. Гнатьєва

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто загальні засади розвитку екологічного обліку та контролю в аграрних підприємствах. Акцентовано увагу на необхідності переходу до соціально-екологічного мислення та екологічно збалансованого розвитку. Проведено дослідження регіонів України за інтегральним показником стану навколишнього середовища, що дало змогу оцінити екологічну ситуацію різних областей, в тому числі сільської місцевості. Наголошено на необхідності впровадження Екологічної політики та дотриманні вимог міжнародних стандартів та Корпоративної системи екологічного менеджменту для посилення екологічної безпеки, покращення якості продукції. Налагодити систему екологічного обліку, яка має знайти відображення в загальній системі бухгалтерського обліку. Запропоновано розробити Методичні рекомендації з обліку природоохоронних витрат і зобов'язань. Обгрунтовано необхідність проведення екологічного контролю в сільськогосподарських підприємствах.

T. Hnatyeva

GENERAL PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND CONTROL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article reviews the general principles of environmental accounting and control of agricultural enterprises. The attention to the necessity of moving to the socio-ecological thinking and environmentally sustainable development. A study of different regions of Ukraine by a combined indicator of the environment that made it possible to assess the environmental situation of different areas, including rural areas. The necessity of implementation of environmental policy and compliance with international standards and corporate environmental management system to enhance environmental safety, improve product quality. Establish a system of environmental accounting, which should be reflected in the overall system of accounting. An elaborate Guidelines to incorporate the environmental costs and liabilities. The necessity of conducting environmental monitoring in agricultural enterprises.

№ 19 2015, стор. 30 - 34

Кількість переглядів: 1125

Відомості про авторів

Т. М. Гнатьєва

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

T. Hnatyeva

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, Odessa State Agrarian University, Odesa

Як цитувати статтю

Гнатьєва Т. М. Загальні засади розвитку екологічного обліку та контролю в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2015. № 19. С. 30–34.

Hnatyeva, T. (2015), “General principles of environmental accounting and control of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 19, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.