EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Н. А. Добрянська, І. В. Колмогорова

Назад

УДК: 631:331,522,4:332.122:338.43

Н. А. Добрянська, І. В. Колмогорова

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Розкрито сутність і зміст поняття "відтворення трудового потенціалу". Окреслено етапи відтворення трудового потенціалу сільських територій, запропоновано авторську модель цього процесу. Обгрунтовано характеристику етапів відтворення трудового потенціалу сільських територій. Розкрито поняття демографічної якості трудового потенціалу та розглянуто механізм її відтворення як нарощування якісної бази трудового потенціалу. Відтворення трудового потенціалу відбувається в часі та просторі під впливом факторів, які визначають формування, розвиток та використання трудового потенціалу. Держава регулює процеси формування, реалізації, збереження трудового потенціалу через демографічну, соціальну та економічну політику, політику зайнятості. Відтворювальний цикл розглядається з моменту народження людини. Відтворювальний цикл трудового потенціалу — це безперервний процес проходження всіх етапів та зміни у зв'язку з цим і їх кількісно-якісними характеристиками. Зміст кожного етапу відтворювального циклу безпосередньо залежить від типу економічних відносин, що панують у суспільстві.

N. Dobriansky, I. Kolmogorova

LABOR POTENTIAL REPRODUCTION OF CONTRYSIDE

Summary

The essence and the concept of "reproduction of labor potential" are disclosed. The stages of reproduction of labor potential of rural areas are defined, author's model of this process is proposed. Grounded characteristic stages of reproduction of labor potential of rural areas. The concept of demographic potential and quality of working the mechanism of reproduction as increasing quality employment base potential. Play labor potential is in time and space under the influence of factors that determine the formation, development and use of labor potential. The state regulates the processes of formation, implementation, saving labor potential because of the demographic, social and economic policy, employment policy. Reproductive cycle seen since birth. Reproduction cycle of labor potential — a continuous process of going through all the stages and changes in this regard, and their quantitative and qualitative characteristics. The content of each stage of the reproductive cycle depends on the type of economic relations that prevail in society.

№ 19 2015, стор. 25 - 29

Кількість переглядів: 1181

Відомості про авторів

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

N. Dobriansky

doctor of Economics, Professor, chair of economic theory and business Economics, Odessa State Agrarian University


І. В. Колмогорова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеський державний аграрний університет

I. Kolmogorova

Ph.D., associate Professor of management and marketing, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Добрянська Н. А., Колмогорова І. В. Відтворення трудового потенціалу сільських територій. Агросвіт. 2015. № 19. С. 25–29.

Dobriansky, N. and Kolmogorova, I. (2015), “Labor potential reproduction of contryside”, Agrosvit, vol. 19, pp. 25–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.