EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАРТІСНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ
Н. Е. Дєєва

Назад

УДК: 330.1

Н. Е. Дєєва

ВАРТІСНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти стратегічного управління корпораціями. Об'єктом дослідження є процеси формування системи стратегічного управління вартістю компанії. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: порівняльного аналізу, системний підхід. Метою статті є формалізація вартісних моделей стратегічного управління корпораціями. Обгрунтовано методичний підхід до управління корпорацією на основі вартісних теорій (додана акціонерна вартість SVA, економічна додана вартість EVA, ринкова додана вартість MVA, економічний прибуток, додана грошова вартість CVA, модифікована CVA (МСVA)), який полягає у їх адаптації до умов підготовки фінансової звітності за національними стандартами, побудові дерева факторів вартості як зведення в єдину площину координат економічних результатів діяльності компанії та фінансових показників, визначенні етапів формування системи стратегічного управління вартістю компанії, а також факторів, які впливають на ефективність розміщення акцій (грошові потоки та їх ризики, виплата дивідендів, знижки за ліквідність). Розроблено науково-практичні рекомендації щодо вартісного управління корпорацією, виділено три альтернативні стратегії управління вартістю компанії: фундаментального зростання; організаційного зростання; змішану стратегію. Виділено етапи формування системи стратегічного управління вартістю компанії: створення моделі вартості, формування стратегії, бюджетування вартості, реалізація стратегії, звітність про вартість. Формалізовано підходи до ухвалення рішення щодо виходу на IPO, виходячи з максимізації вартості компанії.

N. Dyeyeva

COST MODEL OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CORPORATIONS

Summary

The article of research are theoretical, methodological bases and practical aspects of strategic management of corporations. The object of research is the process of formation of strategic cost management company. In the process of preparation of the article the modern methods of realization of scientific researches are used: comparative jurisprudence, approach of the systems. The article is the formalization of cost models of strategic management corporations. Grounded methodical approach to the management of the corporation on the basis of cost theories (added shareholder value SVA, economic value added EVA, market value added MVA, economic profit, added monetary value CVA, modified CVA (MSVA)), which is their adaptation to the preparation of the financial reporting on national standards, building tree value drivers as the construction of a single plane coordinate economic results of the company and financial performance, identifying stages of formation of strategic cost management company and the factors that influence the effectiveness of offering (cash flows and their risks payment dividends, liquidity discounts). The scientific-practical recommendations on cost management corporation identified three alternative strategies for cost management company: fundamental growth; organizational development; mixed strategy. Highlight stages of formation of strategic cost management are: creating a model of value, strategy formation, budgeting, cost, implementation strategies, reporting on cost. Formalized approaches to the decision to enter the IPO, based on maximizing the value of the company.

№ 19 2015, стор. 9 - 15

Кількість переглядів: 1046

Відомості про авторів

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Dyeyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Дєєва Н. Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями. Агросвіт. 2015. № 19. С. 9–15.

Dyeyeva, N. (2015), “Cost model of strategic management of corporations”, Agrosvit, vol. 19, pp. 9–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.