EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ І СУКУПНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
Г. М. Запша

Назад

УДК: 314.6: 330.59

Г. М. Запша

ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ І СУКУПНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

Анотація

Стаття присвячена теоретичним і прикладним аспектам формування грошових і сукупних доходів сільських домогосподарств України. Зроблено висновок про те, що постійне зростання і абсолютне домінування грошових доходів по відношенню до негрошових доходів у сукупних ресурсах сільських домогосподарств свідчить про стійке посиленні ринкових механізмів у системі сучасних економічних відносин у сільській місцевості.
Обгрунтовано, що в структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств в абсолютних і відносних величинах має місце збільшення доходів від підприємницької діяльності, самостійної зайнятості, продажу сільськогосподарської продукції. Поєднання цих процесів з підвищенням питомої ваги доходів від власності у сукупних ресурсах свідчить про формування позитивних трендів щодо підвищення підприємницької активності сільських домогосподарств, а також нарощування ними доходів від власності.

G. Zapsha

THE CREATION OF INCOME AND TOTAL RESOURCES OF UKRAINIAN RURAL HOUSEHOLDS: TRENDS AND PROBLEMS

Summary

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of formation of cash and total income of Ukrainian rural households. It is concluded that the constant growth and the absolute dominance of money incomes in relation to non-monetary income in total resources of rural households indicates about a steady strengthening of market mechanisms in the system of modern economic relations in rural areas.
It is proved that in the structure of total resources of rural households in absolute and relative terms is an increase of income from entrepreneurial activity, self-employment, sales of agricultural products. The combination of these processes with increase in the share of income from property in total resources indicates about the formation of positive trends towards increasing business activity of rural households and increasing their income from property.

№ 19 2015, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 983

Відомості про авторів

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

Як цитувати статтю

Запша Г. М. Формування грошових і сукупних ресурсів сільських домогосподарств України: тенденції та проблеми. Агросвіт. 2015. № 19. С. 3–8.

Zapsha, G. (2015), “The creation of income and total resources of ukrainian rural households: trends and problems”, Agrosvit, vol. 19, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.