EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
І. М. Беженар, Т. М. Васюта

Назад

УДК: 636.5/.6(477)

І. М. Беженар, Т. М. Васюта

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні в контексті статистичного аналізу динаміки поголів'я, виробництва основних продуктів — м'яса птиці та яєць, економічної ефективності реалізації, розглянуто експортно-імпортні операції. Коротко розглянуто особливості світового розвитку даної галузі. Відмічено головні пріоритети для подальшого ефективного розвиту птахівничої галузі, що полягають у впровадженні технологічних інновацій з селекції та племінної роботи, підвищенні генетичного потенціалу, механізації і автоматизації процесів, оптимізації кормової бази та поліпшенню умов утримання відповідно до ветеринарно-санітарних норм з метою прискореного розвитку і насичення внутрішнього ринку високоякісною вітчизняною продукцією галузі, що в свою чергу гарантуватиме продовольчу безпеку держави, забезпечення переробної промисловості сировиною, населення — м'ясом та яйцями відповідно до норм споживання. Визначено певні перспективні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, які полягають у сертифікації якості відповідно до світових стандартів, що дозволить виробнику активніше просувати свою продукцію, розширити ринки збуту.

I. Bezhenar, T. Vasuta

STATE AND PROSPECTS OF THE POULTRY FARMING IN UKRAINE

Summary

In the article the major trends of development of poultry farming in Ukraine were determinated through the context of the statistical analysis of the dynamics of livestock, production of major products — poultry and eggs, economic efficiency of sales and export-import operations. The features of the global development of the industry are briefly considered. There are marked the main priorities for further effective development of the poultry industry, which are the technological innovations in selection and breeding process, improving of the genetic potential, mechanization and automation of processes, feed optimizing and improving of the conditions of retention according to the veterinary and sanitary standards in order to acceleration of the development and saturation of the domestic market with high-quality domestic products sector. Such measures will guarantee food security of the state, raw material provision for processing industry and meat and eggs production in accordance with intake for people. There are determined some perspective directions of increase of product's competitiveness on the global market, that consist in certification of quality according to international standards, which allow the producer to promote his products more actively and to expand markets.

№ 18 2015, стор. 41 - 51

Кількість переглядів: 1180

Відомості про авторів

І. М. Беженар

к. е. н., ст. наук. співр., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

I. Bezhenar

ph.d. (або candidate of economic sciences), senior researcher fellow, National scientific center "Institute of agrarian economics", Kyiv


Т. М. Васюта

аспірант, Національного університету біоресурсів та природокористування, м. Київ

T. Vasuta

graduate, National University of life and environmental Sciences, Kyiv

Як цитувати статтю

Беженар І. М., Васюта Т. М. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 18. С. 41–51.

Bezhenar, I. and Vasuta, T. (2015), “State and prospects of the poultry farming in Ukraine”, Agrosvit, vol. 18, pp. 41–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.