EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Д. А. Міщенко

Назад

УДК: 330. 332

Д. А. Міщенко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні перешкоди щодо ефективного функціонування системи державної підтримки сільського господарства в Україні. Визначено, що державна підтримка є невід'ємною частиною державного регулювання та являє сукупність різних важелів і інструментів, пільгового фінансування найбільш вразливих підприємств і галузей сільського господарства, удосконалення механізму державної підтримки сприятиме розвитку сільськогосподарського виробництва, позитивно відобразиться на становищі сільських територій. Її необхідно здійснювати з урахуванням специфіки регіональної ситуації, а також фінансових можливостей бюджету. Державна підтримка у майбутньому має бути переорієнтована з сільськогосподарського виробництва на підтримку індивідуальних проектів, що визначаються за єдиними, заздалегідь відомими критеріями, які забезпечують їх високу ефективність. Підтримуючи розвиток сільськогосподарських підприємств, стимулюючи створення агрохолдингів, держава створює попит, який є локомотивом сільського господарства, одночасно створюючи стимули для формування кооперації на базі дрібних господарств.

D. Mishchenko

IMPROVING THE STATE FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURE UKRAINE

Summary

In the article the basic problems of state support of agriculture in Ukraine; determined that the state support is an integral part of state regulation and is a set of different levers and instruments, concessional financing companies and the most vulnerable sectors of agriculture, improve the mechanism of state support to promote the development of agricultural production, positive impact on the situation of rural areas. It must take into account the specific regional situation and financial capacity of the budget. State support in the future should be shifted from agriculture to support individual projects, defined by the only criteria known in advance, making them highly effective. Supporting the development of agricultural enterprises, encouraging the creation of agricultural holdings, the state creates demand, which is the engine of agriculture, while creating incentives that lead to cooperation based on small farms.

№ 18 2015, стор. 36 - 40

Кількість переглядів: 1024

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, University of customs and finance

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Удосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 36–40.

Mishchenko, D. (2015), “Improving the state financial support for agriculture Ukraine”, Agrosvit, vol. 18, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.