EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Л. В. Забуранна, С. В. Забуранний

Назад

УДК: 338.432

Л. В. Забуранна, С. В. Забуранний

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті розкрито сутність та класифікація інноваційних процесів для розв'язання нагальних завдань економічного дослідження інноваційної діяльності. Визначено, що інноваційний процес — це сукупність комплексних, постійно здійснюваних у просторі та часі, прогресивних, науково-технічних, організаційних і соціально-економічних змін, що ведуть до підвищення ефективності суспільного виробництва та вирішення соціальних проблем (екологія, умови праці). Проведені дослідження і практичний досвід функціонування та розвитку аграрної сфери дають змогу виділити такі основні етапи інноваційного процесу: створення інновацій, їхнє поширення й освоєння товаровиробникам. Встановлено, що з урахуванням умов, які історично склалися в Україні, доцільним з метою формування інноваційної інфраструктури для освоєння інновацій є застосування принципу кооперації аграрних товаровиробників, а саме: створення особливого інституту — інноваційного провайдингового кооперативу, який є сучасним та перспективним інтеграційним формуванням для використання інновацій у виробництві.

L. Zaburanna, S. Zaburanniy

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN AGRARIAN SPHERE

Summary

The article reveals the nature and classification of innovative processes for solving urgent problems of economic research of innovation activity. Determined that the innovation process — a set of comprehensive, continuously implemented in space and time, progressive, scientific, technical, organizational and socio-economic changes leading to increased efficiency of social production and solving social problems (environment, working conditions). Our studies and practical experience of development and agrarian areas allow you to select the following main stages of the innovation process: creating of innovations, their dissemination and development of commodity producers. It is established that, given the conditions that historically in Ukraine advisable to form innovative infrastructure for the development of innovations is the application of the principle of cooperation of agricultural producers, namely the creation of a special institution — innovation providing cooperative, that is modern and promising integration formation to use innovations in production.

№ 18 2015, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

Л. В. Забуранна

д. е. н., професор кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

L. Zaburanna

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor at Department of Management named after prof. Zavads'kyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


С. В. Забуранний

к. е. н., провідний економіст, Національний університет фізичного виховання та спорту України

S. Zaburanniy

PhD, lead economist, National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Як цитувати статтю

Забуранна Л. В., Забуранний С. В. Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері. Агросвіт. 2015. № 18. С. 3–9.

Zaburanna, L. and Zaburanniy, S. (2015), “The development of innovative processes in agrarian sphere”, Agrosvit, vol. 18, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.