EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІТЧИЗНЯНИЙ СТАН СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
К. В. Долинський

Назад

УДК: 336.225.674-447.61

К. В. Долинський

ВІТЧИЗНЯНИЙ СТАН СТАТИСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Анотація

Важливою умовою проведення об'єктивної оцінки родючості грунтів є ретельний облік природних і економічних чинників. Вплив природних умов на врожайність сільськогосподарських культур можна визначити на порівняно невеликих територіях з приблизно однаковими кліматичними, грунтовими, економічними й організаційно-господарськими умовами. Всього в Україні виділено 197 природно-сільськогосподарських районів, які відрізняються за агрокліматичними, геоморфологічними і грунтовими показниками. Порівняльна характеристика якості земель України досить складна, з чим пов'язані регіональні відмінності тепло- і вологозабезпеченості, типів рельєфу, грунтового покриву, ступеня освоєння земель і їх використання. У зв'язку з цим для обліку різних природних та економічних умов необхідно провести районування території з врахуванням закономірних змін природних умов, а також особливостей використання земель у народному господарстві. Природно-сільськогосподарське районування служить основою розробки різних видів галузевих і спеціалізованих районувань, особливо земельно-оціночного районування території, яке проводиться, як правило, на обласному рівні. В статті розглядається сучасний стан статистики сільськогосподарських територій України.

K. Dolynskyi

NATIONAL STATUS OF AGRICULTURAL TERRITORIES STATISTICAL SYSTEM: CURRENT ISSUES

Summary

An important condition of objective assessments of soil fertility is a careful accounting of natural and economic factors. The influence of environmental conditions on crop yield can be determined on a relatively small area with similar climatic, soil, economic and organizational-economic conditions. In Ukraine there are 197 natural and agricultural areas, which differ in agro-climatic, geomorphological and soil indicators. Comparative characteristics of quality of lands of Ukraine is quite complicated due to regional variations of heat and humidity, type of relief, soil cover, the degree of land development and use. In this regard, to account for different natural and economic conditions necessary to conduct zoning of the territory in view of the regular changes of natural conditions and land use in the national economy. Natural-agricultural division into districts is the basis of development of various types of industrial and specialized zoning, especially land evaluation zoning, which is typically at the regional level. The article discusses the current state of statistics in agricultural areas of Ukraine.

№ 16 2015, стор. 47 - 50

Кількість переглядів: 1088

Відомості про авторів

К. В. Долинський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

K. Dolynskyi

postgraduate student, Kyiv Taras Shevchenko national university, Kyiv

Як цитувати статтю

Долинський К. В. Вітчизняний стан статистики сільськогосподарських територій: актуальні питання. Агросвіт. 2015. № 16. С. 47–50.

Dolynskyi, K. (2015), “National status of agricultural territories statistical system: current issues”, Agrosvit, vol. 16, pp. 47–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.