EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Н. Л. Новікова

Назад

УДК: 338.242.4

Н. Л. Новікова

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Анотація

Виробництво продуктів харчування як головна детермінанта втілення економічних інтересів і узгодження їх на ринку, здійснюється в аграрній сфері, для якої вирішального значення набуває проблема розширеного відтворення. В аграрному секторі вона має першочергове значення, особливо щодо необхідності розробки, впровадження на практиці дієвого механізму державного регулювання економічних інтересів суб'єктів господарювання, перш за усе безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції. Для об'єктивного узгодження економічних інтересів суб'єктів господарювання і посилення дієвості відповідного механізму їх державного регулювання, вирішального значення набуває рівень відтворювальної здатності самих підприємств через оцінку можливостей підвищення прибутковості агробізнесу й справедливого перерозподілу доходів між учасниками продуктового ланцюга. Дана функція держави в аспекті здійснення регулювання економічних інтересів, може бути реалізована за допомогою економічних регуляторів, насамперед ціни, квот, ліцензій, субсидій, дотацій, інтервенцій — елементів економічного механізму, джерел забезпечення розширеного відтворення — складових економічного механізму господарювання. Україна позиціонується на них як держава ще невикористаних можливостей, за винятком олійних культур і соняшникової олії. Наявність цілого ряду диспропорцій й невідповідностей в частині ємності внутрішнього ринку і переорієнтації товаровиробників на виробництво експортних культур з невисокою доданою вартістю свідчить про перекоси у формуванні та реалізації економічних інтересів суб'єктів господарювання, а головне про наявність їх неузгодженості з інтересами держави. Саме тут найбільшою мірою проявляється дисбаланс і деструктиви державної регуляторної політики в заданому напрямі.

N. Novikova

THE INFLUENCE OF ECONOMIC INTERESTS ON EXPANDED REPRODUCTION IN AGRICULTURE

Summary

Food production as the main determinant of the realization of economic interests, and align it on the market, is in the agricultural sector, which is crucial to the problem of expanded reproduction. In the agricultural sector it is of paramount importance, especially in relation to the need to develop — the implementation of an effective mechanism of state regulation of economic interests of economic entities, primarily direct producers of agricultural products. For objective coordination of economic interests of economic entities and increase the impact of appropriate mechanism for their state regulation, is crucial to the level of the reproductive capacity of the enterprises themselves through the assessment of opportunities to improve the profitability of agribusiness and equitable redistribution of income between the participants of the product chain. This function of the state in the aspect of the implementation regulation of economic interests, may be implemented using economic regulators, primarily the prices, quotas, licenses, grants, subsidies, intervention elements of the economic mechanism, source of expanded reproduction — components of the economic mechanism of management. Ukraine is positioned as the state's untapped opportunities, except oilseeds and sunflower oil. There are a number of gaps and inconsistencies in the part of the internal market and the reorientation of producers on the production of export crops with lower value added indicates the warps in the formation and implementation of economic interests of economic entities, and most importantly on the availability of their inconsistency with the interests of the state. Here is most evident imbalance and destructive state regulatory policy in a given direction.

№ 16 2015, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

N. Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Новікова Н. Л. Вплив економічних інтересів на розширене відтворення в аграрній сфері. Агросвіт. 2015. № 16. С. 10–13.

Novikova, N. (2015), “The influence of economic interests on expanded reproduction in agriculture”, Agrosvit, vol. 16, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.