EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ НАПОВНЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ
Є. М. Кирилюк

Назад

УДК: 338.433:330.342

Є. М. Кирилюк

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ НАПОВНЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ

Анотація

У статті розкрито особливості, сильні та слабкі сторони сучасних концепцій наповнення агропродовольчого ринку та розв'язання продовольчої проблеми. Акцентовано увагу на розкритті сучасних концепцій, в яких розкривається вплив нових аграрних технологій на людину та середовище її існування. Відзначено, що майже в усіх сучасних теоріях, спрямованих на розв'язання продовольчої проблеми і обгрунтування шляхів розвитку людства, виокремлюється "неомальтузіанська компонента". Під цією загальною назвою зазвичай об'єднують усі теорії і концепції, що пояснюють напруженість і кризи в забезпеченні населення планети сільськогосподарською продукцією та продовольством, а також обгрунтовують демографічною ситуацією необхідність певного стримування окремих напрямів світового розвитку на базі досягнень НТП. Проте це загальне визначення не відображає відмінність цих концепцій, які досить часто є абсолютно протилежними.
Здійснено наукове обгрунтування чинників і результатів "зеленої" та "генної" революції. Виявлено тісний зв'язок між появою на ринку нових біотехнологій і зростанням виробництва та споживання продукції органічного сектору. Показано, що реальну шкоду органічному виробництву, його популяризації і широкому застосуванню завдають радикальні суспільно-політичні течії, які вважають його єдино можливим способом розвитку сільськогосподарського виробництва.
На основі узагальнення наукових положень сучасних концепцій обгрунтовано окремі аспекти комплексного біосоціального підходу до розв'язання продовольчої проблеми, який базується на інтеграції таких складників: концепції гуманізації наслідків "зеленої" революції та гарантування безпечності продукції; наукового обгрунтування розвитку сучасної біоекономіки; концепції розвитку великотоварного органічного виробництва.

Y. Kyryliuk

MODERN CONCEPTS OF FILLING AGRI-FOOD MARKET AND SOLVING THE FOOD PROBLEM

Summary

The features, strengths and weaknesses of modern concepts of filling agri-food market and solving the food problem are exposed in the article. Attention is focused on discovering modern concepts, which reveals the impact of new agricultural technologies on person and the environment of her existence. It is noted that in almost all modern theories aimed at solving the food problem and study ways of human development, singled out Neo-Malthusianism. Under this general title usually combine all the theories and concepts that explain the tension and crisis in the provision of world food and agricultural products, as well as demographic situation justifying the need for specific deterrence certain areas of the world development based on the achievements of STP. However, this general definition does not reflect the difference between these concepts that often are completely opposite.
The scientific ground of factors and results of "green" and "genic" revolution is carried out. Close connection between advent of new biotechnologies and increasing production and consumption of organic products sector is educed. It is shown that real damage to organic production, its promotion and wide application causing radical social and political movements that consider it the only possible way of developing agriculture.
On the basis of generalization of scientific statements modern concepts reasonably certain aspects of complex bio-social approach to solving the food problem, based on the integration of components: concepts humanizing effects of "green" revolution and to guarantee product safety; scientific substantiation of modern bio-economy; conceptions of development of large commodity organic production.

№ 16 2015, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 1012

Відомості про авторів

Є. М. Кирилюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Y. Kyryliuk

Dr. Sc. (Economics), Professor of economic theory, innovation and international economics department Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy, Ukraine

Як цитувати статтю

Кирилюк Є. М. Сучасні концепції наповнення агропродовольчого ринку та розв'язання продовольчої проблеми . Агросвіт. 2015. № 16. С. 3–9.

Kyryliuk, Y. (2015), “Modern concepts of filling agri-food market and solving the food problem”, Agrosvit, vol. 16, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.