EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІ РИНКИ ЯК НАСЛІДОК СЬОГОЧАСНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
О. В. Коваленко

Назад

УДК: 330.341

О. В. Коваленко

НОВІ РИНКИ ЯК НАСЛІДОК СЬОГОЧАСНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

Стаття порушує питання сучасного розвитку галузей харчової промисловості в Україні, що розглядаються в контексті і тенденціях структурних трансформацій світової економіки, які зумовлюють виникнення і формування нових ринків. Мета статті полягає у виявленні наслідків структурних трансформацій галузевих ринків харчової промисловості в умовах поточної кризи та формування нових ринків внаслідок зміни потреб суспільства. Дослідження виконано на прикладі розвитку олієжирової галузі. Стаття аргументує, що великі корпоративні підприємства сьогодні мають достатній запас міцності для самостійного вирішення багатьох проблем економічних, технічних, законодавчих, кадрових, інноваційних. Маючи у своїй структурі іноземний фінансовий капітал вони швидко будують і впроваджують закордонні інноваційні техніку та технології. При цьому перевага надається готовим виробничо-технологічним лініям. Це не сприяє взаємоузгодженому розвитку вітчизняної науки й виробництва. Формування та активний розвиток нових ринків у галузях харчової промисловості сприяє розвитку традиційних ринків в інших галузях національної економіки. Однак цей інноваційний потенціал використовується недостатньо. Автор наголошує на критично низькій інноваційній активності малих і середніх вітчизняних підприємств-виробників, що підтверджує мізерний рівень впровадження техніко-технологічних інновацій та ступінь зносу основних засобів. Переважна більшість впроваджених інновацій полягає у зміні складу або інгрідієнтів у готових харчових продуктах й не стосується техніко-технологічного оновлення виробництва. Автор робить висновок, що в нових умовах компанії змушені корегувати власні стратегії розвитку, зокрема щодо закупівлі сільськогосподарської сировини, географії експорту промислової продукції, фінансування оборотного капіталу та ін.

O. Kovalenko

NEW MARKETS AS A CONSEQUENCE OF MODERN SOCIETY'S NEEDS

Summary

The article raises the question of the modern food industry in Ukraine, considered in the context of structural transformations and trends of the world economy that determine the emergence and development of new markets. The purpose of the article is to identify the effects of structural transformations sectoral markets food industry in terms of the current crisis and the formation of new markets as a result of the changing needs of society. The research was conducted on the example of oil and fat industry. The article argues that large corporate enterprises now have sufficient margin to independently solve many problems: economic, technical, legal, personnel, innovation. Corporations having in its structure a foreign financial capital, are able to quickly build and put into operation foreign innovative techniques and technologies. Preference is given to ready technological lines. This is not conducive to the coordinated development of national science and production. The formation and active development of new markets in the food industry promotes traditional markets in other areas of the national economy. But that innovative potential insufficient use. The author emphasizes the critically low innovation activity of small and medium-sized domestic manufacturers, which confirms the meager level of implementation of technical and technological innovation and the degree of depreciation. The vast majority of embedded innovation is to change the composition or ingredients in finished food products and does not apply to the technical and technological renewal of production. The author concludes that in the new environment, companies have to adjust their development strategy, including the purchase of agricultural raw materials, the geography of exports of industrial products, working capital finance, and others.

№ 15 2015, стор. 35 - 42

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу економічних досліджень, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, м. Київ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Коваленко О. В. Нові ринки як наслідок сьогочасних потреб суспільства. Агросвіт. 2015. № 15. С. 35–42.

Kovalenko, O. (2015), “New markets as a consequence of modern society's needs”, Agrosvit, vol. 15, pp. 35–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.