EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
В. М. Фурман, Н. В. Зачосова

Назад

УДК: 336.71

В. М. Фурман, Н. В. Зачосова

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Анотація

Запропоновано визначення поняття управління економічною безпекою страхової компанії, під яким пропонується розуміти один із процесів менеджменту страхової компанії, що спрямований на досягнення високого рівня захисту ресурсів компанії від негативного впливу різного роду загроз шляхом реалізації широкого спектру управлінських рішень щодо використання наявних у страхової компанії фінансових можливостей та контролю ризиків, що їх супроводжують, задля гарантування інтересів компанії та її клієнтів під час надання страхових послуг. Виявлено особливості управління економічною безпекою вітчизняних страхових компаній у сучасних умовах господарювання із врахуванням специфіки їх господарської діяльності. Встановлено перелік елементів процесу управління економічною безпекою страхових компаній, конкретизовано суб'єктів управління та визначено їх основні завдання.

V. Furman, N. Zachosova

THE FEATURES OF MODERN INSURANCE COMPANIES AS ONE OF THE TYPE OF FINANCIAL INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Summary

A definition of the management of the insurance company economic security at which proposed to understand one of the management processes of the insurance company that aims to achieve a high level of protection of resources from the negative impact of different kinds of threats by implementing a wide range of management decisions on the use of existing insurance companies and financial capacity control risks accompanying them, to guarantee the interests of the company and its customers in the provision of insurance services is offered. The features of management of domestic insurance companies economic security in the current economic conditions, taking into account the specifics of their business are specified. The list of elements of the insurance companies economic security management are established and set of management and their main task are specified.

№ 15 2015, стор. 20 - 25

Кількість переглядів: 859

Відомості про авторів

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy


Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

Як цитувати статтю

Фурман В. М., Зачосова Н. В. Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ. Агросвіт. 2015. № 15. С. 20–25.

Furman, V. and Zachosova, N. (2015), “The features of modern insurance companies as one of the type of financial institutions economic security management”, Agrosvit, vol. 15, pp. 20–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.