EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ'ЄКТНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ПРИКЛАДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
К. В. Ор'єва

Назад

УДК: 005.21:65.0

К. В. Ор'єва

ОБ'ЄКТНА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ПРИКЛАДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Описані базові методологічні аспекти побудови системи стратегічного управління організацією у відповідності до позицій об'єктно-орієнтованої школи стратегії, а саме: цільове призначення стратегічного управління; сутність і наповнення базових процесів стратегічного управління: діагностика організації, прийняття і впровадження стратегічних рішень; інструментарій стратегічного управління; технічна організація процесу стратегічного управління.
Порівняно стратегічну конфігурацію організації на прикладі різних шкіл стратегії. Порівняно цільове призначення підпроцесів прийняття стратегічних рішень в організації. Описані особливості регламентованого планово-періодичного прийняття стратегічних рішень в організаціях. У відповідності до періодичності процесів стратегічного управління має будуватися й система інформування і навчання в межах організації, учасники якої повинні безперервно отримувати інформацію щодо динаміки характеристик зовнішнього і внутрішнього середовищ організації, які можуть мати вплив на прийняття та імплементацію стратегічних рішень. Виявлені особливості стратегічного інструментарію управління в умовах динамічного бізнес-середовища.

K. Orieva

OBJECT DIRECTIVITY OF THE APPLIED STRATEGIC MANAGEMENT: ESSENCE AND PROBLEMS OF PROVIDING

Summary

The base methodological construction aspects of the organization strategic management system are described in accordance with positions of the object-oriented strategy school, namely: a purpose of strategic management; essence and filling of strategic management base processes: diagnostics of organization, acceptance and introduction of strategic decisions; tools of strategic management; technical organization of strategic management process.
Organization of strategic configuration on the example of different strategy schools is compared. A subprocesses purpose of strategic decisions acceptance in organization is compared. Features of the regulated plan-periodic acceptance of strategic decisions in organizations are described. In accordance with periodicity of strategic management processes must be built and system of informing and studies within the organization, the participants of that must continuously get information on the dynamics of descriptions of external and internal organization environments, that can have an influence on an acceptance and implementation of strategic decisions. The features of management strategic tools in the conditions of dynamic business-environment are found out.

№ 14 2015, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

К. В. Ор'єва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

K. Orieva

candidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Ор'єва К. В. Об'єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення. Агросвіт. 2015. № 14. С. 29–34.

Orieva, K. (2015), “Object directivity of the applied strategic management: essence and problems of providing”, Agrosvit, vol. 14, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.