EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н. О. Шевченко, М. О. Сичова

Назад

УДК: 355.65-049.5(477)

Н. О. Шевченко, М. О. Сичова

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан продовольчої безпеки України в умовах політичної і економічної нестабільності. Обгрунтовано сучасне трактування продовольчої безпеки та існуючі підходи до її визначення. Розглянуто історичний аспект існування світової продовольчої безпеки. Визначено продовольчу безпеку як пріоритет агропродовольчої політики держави. Узагальнено досвід споживання продуктів харчування в провідних країнах світу. Визначено споживання продуктів харчування населенням України відповідно до норм фізіологічного мінімуму та раціональних норм споживання. Розраховано прогнозну вартість річного продуктового набору на основі роздрібних цін основних продуктів харчування. Досліджено стан та динаміка продовольчої ситуації в країні з урахуванням показників економічної доступності продовольчого забезпечення населення. Виявлено, що сучасний стан продовольчої безпеки України, в умовах, які склалися, близький до катастрофічного. Визначено, що першочергова роль для виходу із цього стану повинна належати державі.

N. Shevchenko, M. Sycheva

CURRENT PROBLEMS FOOD SAFETY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the current state of food security of Ukraine in terms of political and economic instability. Grounded modern interpretation of food security and existing approaches to its definition. Considered the historical aspect of the existence of global food security. Defined food security as a priority of agro-food policy. Overview the experience of food consumption in the leading countries of the world. Defined food consumption of population of Ukraine in accordance with the physiological minimum and rational norms of consumption. Calculated predictive value of the annual product set based on retail prices of basic foods.The state and dynamics of the food situation in the country based on indicators of economic accessibility of food security of the population. Identified that the current state of food security of Ukraine, the situation existing close to catastrophic. It was determined that the primary role to exit from this state must belong to the state.

№ 14 2015, стор. 23 - 28

Кількість переглядів: 816

Відомості про авторів

Н. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Shevchenko

Doctor of state management, associate professor


М. О. Сичова

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Sycheva

Ph.D., associate professor Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Шевченко Н. О., Сичова М. О. Сучасні проблеми продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2015. № 14. С. 23–28.

Shevchenko, N. and Sycheva, M. (2015), “Current problems food safety of Ukraine”, Agrosvit, vol. 14, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.