EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Л. М. Задорожна

Назад

УДК: 330.837:330.341.1:338.432

Л. М. Задорожна

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Анотація

Актуальність даного дослідження обумовлена посиленою конкуренцією, обмеженням державного фінансування, зростаючою складністю і підвищенням ролі наукової та технологічної компетенції. Сценарний підхід до визначення майбутнього сфери дозволяє визначити ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей. На рівні сільськогосподарських організацій метод форсайту дозволяє вибирати технології, створювати альтернативні напрями для майбутнього розвитку, навчати людей і мотивувати зміни, підвищувати загальний науково-технічний рівень сфери. Форсайт формує інноваційні настрої в політиці, сприяє посиленню промислової конкурентоспроможності та розширенню торгового потенціалу. Форсайт стимулює позитивні ефекти в сфері економіки, охорони навколишнього середовища і соціального забезпечення, в суспільних відносинах і культурі на національному та регіональному рівнях. У статті розкрито сутність методології форсайту, обгрунтовано її роль та визначені характерні риси й відмінності від інших інструментів вивчення майбутнього. Визначено необхідність застосування форсайту як спеціальної методології прогнозування. Висвітлено особливості форсайтного прогнозування. Запропоновано концептуальну ідентифікацію сегментів прогнозування інновацій. Обгрунтовано необхідність запровадження форсайтного методу здійснення моніторингу ринку інновацій.

L. Zadorozhna

INSTITUTIONALIZATION MARKET MONITORING AND PREDICTION OF INNOVATION IN AGRICULTURE

Summary

The relevance of this study is due to heavy competition, limitation of public funding, increasing complexity and the growing role of scientific and technological competence. The scenario approach to defining future areas to determine the resources necessary to achieve their goals. At the level of agricultural organizations, Forsyth method allows you to choose the technology to create alternative directions for future development, educate people and motivate changes raise the general level of scientific and technical sphere. Forsyth creates innovative mood in politics, enhances the industrial competitiveness and trade expansion potential. Forsyth encourages positive effects in the economy, environment and social security, in social relations and culture at national and regional levels. The essence of foresight methodology, grounded it's role and identified the characteristics and differences from other instruments studying the future are uncovered in the article. The need for a special foresight forecasting methodology is determined. Highlights particularly foresight forecasting. The conceptual identification of segments of forecasting innovation is proposed. The necessity of introducing foresight method of monitoring market innovations is grounded.

№ 13 2015, стор. 48 - 52

Кількість переглядів: 1295

Відомості про авторів

Л. М. Задорожна

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет

L. Zadorozhna

graduate student of the department of finance and credit, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Задорожна Л. М. Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в аграрній сфері. Агросвіт. 2015. № 13. С. 48–52.

Zadorozhna, L. (2015), “Institutionalization market monitoring and prediction of innovation in agriculture”, Agrosvit, vol. 13, pp. 48–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.