EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ В ЄС ТА В УКРАЇНІ
Д. М. Токарчук

Назад

УДК: 337.43:633.85 (477+061.1ЄС)

Д. М. Токарчук

СУЧАСНИЙ СТАН, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ В ЄС ТА В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано основні показники виробництва ріпаку в країнах Європейського Союзу. Досліджено динаміку посівних площ під ріпак, що залишаються на рівні 6,3—7 млн га та валовий збір культури. Аналіз балансу ріпаку в ЄС дав підставу стверджувати, що власне виробництво не забезпечує потреби, необхідний імпорт з інших країн. Україна стоїть на другому місці серед імпортерів ЄС (43,2%) поступаючись Австралії. До 2020 року ЄС поставив нові цільові енергетичні показники, для досягнення яких має бути імпортовано близько 30% необхідної сировини, основна частина якої — ріпак. Тому прогнозується зростання імпорту цієї культури у найближчі роки.
В Україні ріпак вирощується протягом тривалого часу, є рентабельним. Посівні площі під ріпаком становлять 0,55—0,99 млн га, валові збори протягом 2013/14 та 2014/15 МР зросли майже в два рази за рахунок підвищення урожайності. В Україні діяли державні програми підтримки ріпаківництва, якими передбачалося збільшення посівних площ до 2 млн га та валового збору — до 5600 тис. т у 2014 році, проте вони не були втілені в життя.
Урожайність ріпаку в ЄС та Україні значно різниться. Зокрема в 2014/15 МР у країнах ЄС вона становила в середньому 35,9 ц/га, в Україні — лише 25,4 ц/га. Прогнозна урожайність на 2015/16 МР становить 27,8 ц/га. Підтверджено необхідність інтенсифікації виробництва ріпаку для досягнення європейського рівня урожайності.
Негативним явищем є високий рівень експорту українського ріпаку за кордон, в тому числі в ЄС. Наша держава залишається постачальником сировини, натомість, власне виробництво олії та біодизелю залишається на низькому рівні. Одна з головних причин — акциз на біодизель. Необхідною є переробка ріпаку в межах держави для створення продукції з більшою доданою вартістю.

D. Tokarchuk

THE MODERN STATE, EFFICIENCY AND PROSPECTS OF RAPE PRODUCTION IN THE EUROPEAN UNION AND IN UKRAINE

Summary

The basic indexes of rape production in the countries of European Union are analysed. The dynamics of sowing areas under rape, which remain at the level of 6,3—7 million hectare and gross collection of culture are investigated. Statement analysis in ES grounded ріпаку
Analysis of rape balance in EU grounded to assert that an own production does not provide a necessity, an import from other countries is needed. Ukraine stands on the second place among the importers of ES (43,2%), yielding to Australia. To 2020 year EU put new special purpose power indexes, for achievement of which an about 30% necessary raw material must be imported, basic part of which is rape. Growth of import of this culture is therefore forecast in the nearest years.
Rape is reared during great while, and is cost-effective in Ukraine. Sowing areas under rape make 0,55—0,99 million hectares, gross collections during 2013/14 and 2014/15 MR grew almost in two times due to the increase of the productivity. The government programs of rape support operated in Ukraine, which was foresee the increase of sowing areas to the 2 million hectares, and gross collection — to 5600 thousand of t in 2014, however, they were not incarnated.
Rape productivity in EU and Ukraine differs considerably. In particular, in 2014/15 MR in the countries of ES it made 35,9 c ha-1 on the average, in Ukraine — only 25,4 c ha-1. Prognosis productivity on 2015/16 MR makes 27,8 c ha-1. The necessity of intensification of rape production for achievement of the European level of the productivity is confirmed.
The negative phenomenon is a high level of export of Ukrainian rape abroad, including EU. Our state remains the supplier of raw material, own production of oil and biodiesel remains at low level. One of main reasons is an excise on biodiesel. There is the necessity of rape processing within the state for creation of products with a greater valueadded.

№ 13 2015, стор. 19 - 23

Кількість переглядів: 1034

Відомості про авторів

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

D. Tokarchuk

Ph.D., assistant professor of department of administrative management and alternative energy sources, Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Токарчук Д. М. Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в єс та в Україні. Агросвіт. 2015. № 13. С. 19–23.

Tokarchuk, D. (2015), “The modern state, efficiency and prospects of rape production in the european union and in Ukraine”, Agrosvit, vol. 13, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.