EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД
В. М. Шевченко

Назад

УДК: 657.1

В. М. Шевченко

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

Анотація

Вплив потреб управління в обліковій інформації на оцінку господарських об'єктів зумовлений тим, що бухгалтерський облік зокрема і господарський облік в цілому є видом управлінської діяльності, спрямованим на інформаційне забезпечення обгрунтування управлінських рішень. Стаття присвячена дослідженню уніфікованих підходів до відображення в облікових регістрах об'єктів інвестиційної нерухомості підприємства. Результати дослідження свідчать, що на момент зарахування об'єктів, які в подальшому плануються частково використовуватися як інвестиційна нерухомість, доцільним обирати вартісний критерій розмежування, а при відображенні об'єктів на дату балансу обирати модель оцінки за справедливою вартістю. Водночас при визначенні первинної вартості інвестиційної нерухомості пропонується суб'єктно-об'єктний підхід, що надасть можливість враховувати особливості оцінки таких об'єктів в залежності від способів їх надходження.

V. Shevchenko

ACCOUNTING FOR INVESTMENT PROPERTY: THE SUBJECT-OBJECT APPROACH

Summary

Influence of management needs in accounting information to assessment the facilities due to the fact that accounting including household registration in general is kind of administrative activity aimed at providing information to inform management decisions. This article is devoted to the study of standardized approaches to the reflection in the accounting records of the enterprise investment property. The results show that at the time of enrollment objects that are planned in the future partly be used as an investment property, select appropriate cost criteria of differentiation, and the mapping of objects to choose the model of the balance sheet date the fair value measurement. However, when determining the initial value of investment property is offered subject-object approach, which will take into account the peculiarities of assessment of such objects, depending on how they are received.

№ 12 2015, стор. 50 - 53

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Шевченко В. М. Облік інвестиційної нерухомості: суб'єктно-об'єктний підхід. Агросвіт. 2015. № 12. С. 50–53.

Shevchenko, V. (2015), “Accounting for investment property: the subject-object approach”, Agrosvit, vol. 12, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.