EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІРЖОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
Є. М. Улько

Назад

УДК: 338.5+339.1-051:631/635

Є. М. Улько

БІРЖОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Анотація

У статті розглянуто основні положення та принципи функціонування біржового механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Проаналізовано динаміку ф'ючерсних цін кукурудзи на біржі СВОТ із різними періодами експірації протягом одного календарного року. Досліджено ринок ф'ючерсної торгівлі кукурудзою та відмінності змін в розрізі маркетингового року щодо базису. Встановлено необхідність при здійсненні ціноутворення на сільгосппродукцію враховувати базисний ризик, який є обов'язковим елементом при формуванні на неї ф'ючерсної ціни. Ідентифіковано найбільші коливання базису залежно від торгової поведінки учасників ф'ючерсного ринку кукурудзи, які прагнуть використовувати ціни між спотовим і строковим ринком з метою цінового страхування (хеджу), що можливо розглядати як різновид стратегічної комбінації дій задля уникнення збитків, або збереження доходів. Окремо розглянуто ситуацію з торгівлі ф'ючерсними контрактами на ринку кукурудзи (СВОТ) серед виробників і переробників продукції щодо утримання більш оптимальних цін для кожної із сторін, які активно переходять на позиції "short", або посилюють дальні очікування цінових коливань за позицією "long". В цьому контексті приведено динаміку зміни чистих позицій торгівців (трейдерів) ф'ючерсними контрактами для професійного використання продукції, але з метою стабілізації та оптимальної реалізації за ринковими цінами. Виявлено тісну залежність між ф'ючерсними цінами на кукурудзу та її окремими контрактами з різними датами поставки на внутрішні ціни фермерів, експортні ціни, а також портові ціни (Gulf ports, LA) за умовами поставки FOB.

Y. Ulko

EXCHANGE MECHANISM PRICING AT AGRICULTURAL PRODUCTS

Summary

In the article basic are provisions and principles functioning of the exchange mechanism pricing for agricultural products. An analyzed dynamics future prices the corn on the exchange CBOT with various expiration periods during one calendar year. Investigated are the futures market corn and differences changes in cut of marketing year of basis. Is established the need for in carrying out of pricing on agricultural products consider basis risk, which is an essential element while forming her futures price. The most fluctuations of basis are identified depending from trading behavior participants futures market of corn, which tend to use between the spot and futures markets prices for the purpose of insurance (hedge), that may be regarded as a kind of combination of strategic actions to avoid losses or saving revenues. Separately reviewed the situation with the trading of futures contracts on corn market (CBOT) among producers and processors of products for retention more optimally prices from each side that are actively moving to positions "short", or distant reinforce expectation of price fluctuations of the positions "long". In this context, are given the dynamics of change in net positions merchants (traders) futures contracts for the products professional use, but with purpose to stabilize and optimal realization at market prices. Are revealed dense dependence between futures prices corn and her separate contracts with a variety dates delivery on domestic prices farmers, export prices, as well as port prices (Gulf ports, LA) on terms delivery FOB.

№ 12 2015, стор. 13 - 22

Кількість переглядів: 707

Відомості про авторів

Є. М. Улько

к. е. н., доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

Y. Ulko

Ph.D., assistant professor of department of production management and agribusiness, the Kharkiv National Agrarian University of V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Як цитувати статтю

Улько Є. М. Біржовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Агросвіт. 2015. № 12. С. 13–22.

Ulko, Y. (2015), “Exchange mechanism pricing at agricultural products”, Agrosvit, vol. 12, pp. 13–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.