EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. О. Мороз, В. М. Семцов, Н. Ф. Мандзюк

Назад

УДК: 332/63:631.548

О. О. Мороз, В. М. Семцов, Н. Ф. Мандзюк

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні питання реформування вітчизняного аграрного сектору з огляду на інституційні фактори цього процесу. Окреслено низьке інституційне забезпечення цих реформ у минулому. Обгрунтовано важливу методологічну роль інституційних факторів у забезпеченні розвитку аграрного підприємництва на даному етапі. Запропоновано принципову схему основних інститутів аграрного підприємництва, зокрема, інституту приватної власності та колективного співіснування у сільському соціумі. Підкреслено роль функції прикладної реалізації теорії інституціоналізму, перш за все в обгрунтуванні моделей ринкового реформування в країнах із транзитивною економікою. Ідентифіковано інститути в контексті забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку сільських громад. Визначено напрями удосконалення децентралізації влади на сільських територіях. Показано, що саме опортунізм спричинив дисфункції ринкового реформування аграрного сектора економіки України.

O. Moroz, V. Semtsov, N. Mandzyuk

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT FOUNDATIONS AGRICULTURAL BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The article examines the main issues of reforming domestic agricultural sector because of institutional factors in this process. Outlined low institutional support of the reforms in the past. Grounded important methodological role of institutional factors in ensuring the development of agricultural business at this stage. A schematic diagram of the basic institutions of agricultural entrepreneurship, particularly of private property and collective coexistence in rural society. Emphasized the role of function realization theory applied institutionalism, especially in the justification of market reforms in countries with transition economies. Identified the role of institutions in the context of sustainable socio-economic development of rural communities. The directions of improvement of the decentralization of power to rural areas. It is shown that opportunism is caused dysfunction market reform of the agricultural sector of Ukraine.

№ 12 2015, стор. 7 - 12

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

О. О. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of managers training, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa


Н. Ф. Мандзюк

аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Mandzyuk

Postgraduate, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. О., Семцов В. М., Мандзюк Н. Ф. Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 12. С. 7–12.

Moroz, O., Semtsov, V. and Mandzyuk, N. (2015), “Institutional development foundations agricultural business in Ukraine”, Agrosvit, vol. 12, pp. 7–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.