EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД
В. М. Шевченко

Назад

УДК: 651.01

В. М. Шевченко

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

Анотація

Проблеми оцінки в Україні привертають все більше уваги науковців, бізнесу, уряду активно пронизуючи усі сфери майнових відносин, а подальша інтеграція України до світової економічної спільноти вимагає розробки нових підходів до оцінки. Використання здобутків зарубіжної науки потребує певної адаптації до українських реалій. Особливого значення набуває оцінка інвестицій в нерухомість, що є результатом надання інформації для обліку інвестицій, з одного боку, так і базою для прийняття управлінських рішень, які стосуються доцільності інвестування, — з іншого. Дана стаття присвячена розробці практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичних положень оцінки інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку на основі суб'єктно-об'єктного підходу. Як засвідчують результати проведеного дослідження, суб'єктами оцінки інвестиційної нерухомості можуть бути як внутрішні спеціалісти, так і зовнішні. Однак підвищення довіри з боку іноземних інвесторів та вільне входження України до світової спільноти віддають перевагу зовнішній (експертній) оцінці в обліку. Водночас об'єктний підхід до оцінки інвестиційної нерухомості надасть можливість обчислювати одиниці обліку як способом грошового вимірювання, так і враховувати їх цінностну складову.

V. Shevchenko

VALUATION INVESTMENT PROPERTIES IN ACCOUNTING: OBJECT-SUBJECT APPROACH

Summary

Problems of assessment in Ukraine attracted increasing attention of scientists, businesses, governments actively penetrating all areas of property relations and further integration of Ukraine into the world economic community requires the development of new approaches to valuation. The achievements of foreign science requires a certain adaptation to the Ukrainian context. Of particular importance is the evaluation of real estate investments resulting from the provision of information for investment accounting, on the one hand, and the basis for making management decisions regarding the advisability of investing. This article is devoted to the development of practical recommendations on improvement of organizational and methodological provisions of the valuation of investment property in the accounting records on the basis of subject-object approach. As evidenced by the results of the study, the subjects of valuation of the investment property can be both internal experts and external. However, increasing the confidence of foreign investors and the free entry of Ukraine into the world community prefer external (expert) evaluation in accounting. At the same time, the object approach to valuation of investment property will allow you to calculate the unit of account as the money metric method, and to consider their value component.

№ 11 2015, стор. 51 - 56

Кількість переглядів: 1129

Відомості про авторів

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Шевченко В. М. Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб'єктно-об'єктний підхід. Агросвіт. 2015. № 11. С. 51–56.

Shevchenko, V. (2015), “Valuation investment properties in accounting: object-subject approach”, Agrosvit, vol. 11, pp. 51–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.